Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Sen Liu

Mechanical Engineering, Colorado School of Mines, Golden, CO, USA

FAN: Frequency Aggregation Network for Real Image Super-resolution

Sep 30, 2020
Yingxue Pang, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Jianzhao Liu, Sen Liu, Zhibo Chen

* 14 pages, 7 figures, presented as a workshop paper at AIM 2020 Challenge @ ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results

Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LIRA: Lifelong Image Restoration from Unknown Blended Distortions

Aug 19, 2020
Jianzhao Liu, Jianxin Lin, Xin Li, Wei Zhou, Sen Liu, Zhibo Chen

* ECCV2020 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Disentangled Feature Representation for Hybrid-distorted Image Restoration

Jul 22, 2020
Xin Li, Xin Jin, Jianxin Lin, Tao Yu, Sen Liu, Yaojun Wu, Wei Zhou, Zhibo Chen

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

VESR-Net: The Winning Solution to Youku Video Enhancement and Super-Resolution Challenge

Mar 04, 2020
Jiale Chen, Xu Tan, Chaowei Shan, Sen Liu, Zhibo Chen

* The champion of Youku-VESR challenge 

  Access Paper or Ask Questions

A physics-informed feature engineering approach to use machine learning with limited amounts of data for alloy design: shape memory alloy demonstration

Mar 04, 2020
Sen Liu, Branden B. Kappes, Behnam Amin-ahmadi, Othmane Benafan, Aaron P. Stebner, Xiaoli Zhang

* Submitted to Journal. 32 pages, 6 main figures/tables, and 9 supplementary figures/tables 

  Access Paper or Ask Questions

Region Normalization for Image Inpainting

Nov 23, 2019
Tao Yu, Zongyu Guo, Xin Jin, Shilin Wu, Zhibo Chen, Weiping Li, Zhizheng Zhang, Sen Liu

* Accepted by AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

ZstGAN: An Adversarial Approach for Unsupervised Zero-Shot Image-to-Image Translation

Jun 01, 2019
Jianxin Lin, Yingce Xia, Sen Liu, Tao Qin, Zhibo Chen

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Explicit Domain Supervision for Latent Space Disentanglement in Unpaired Image-to-Image Translation

Mar 26, 2019
Jianxin Lin, Yingce Xia, Sen Liu, Tao Qin, Zhibo Chen, Jiebo Luo

* 15 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Image-to-Image Translation with Domain Supervision

Feb 11, 2019
Jianxin Lin, Sen Liu, Yingce Xia, Shuxin Zhao, Tao Qin, Zhibo Chen

* 13 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Distribution Discrepancy Maximization for Image Privacy Preserving

Nov 18, 2018
Sen Liu, Jianxin Lin, Zhibo Chen

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Mapping of Human Activity using Geo-Tagged Videos

Nov 28, 2017
Yi Zhu, Sen Liu, Shawn Newsam

* Accepted at ACM SIGSPATIAL 2017 

  Access Paper or Ask Questions