Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ruixiang Zhang

An Attention Free Transformer


May 28, 2021
Shuangfei Zhai, Walter Talbott, Nitish Srivastava, Chen Huang, Hanlin Goh, Ruixiang Zhang, Josh Susskind


  Access Paper or Ask Questions

RPVNet: A Deep and Efficient Range-Point-Voxel Fusion Network for LiDAR Point Cloud Segmentation


Mar 24, 2021
Jianyun Xu, Ruixiang Zhang, Jian Dou, Yushi Zhu, Jie Sun, Shiliang Pu


  Access Paper or Ask Questions

Improving unsupervised anomaly localization by applying multi-scale memories to autoencoders


Dec 21, 2020
Yifei Yang, Shibing Xiang, Ruixiang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Structured Latent Factors from Dependent Data:A Generative Model Framework from Information-Theoretic Perspective


Jul 21, 2020
Ruixiang Zhang, Masanori Koyama, katsuhiko Ishiguro

* ICML2020 accepted paper 

  Access Paper or Ask Questions

Your GAN is Secretly an Energy-based Model and You Should use Discriminator Driven Latent Sampling


Mar 24, 2020
Tong Che, Ruixiang Zhang, Jascha Sohl-Dickstein, Hugo Larochelle, Liam Paull, Yuan Cao, Yoshua Bengio


  Access Paper or Ask Questions

Deep Verifier Networks: Verification of Deep Discriminative Models with Deep Generative Models


Nov 18, 2019
Tong Che, Xiaofeng Liu, Site Li, Yubin Ge, Ruixiang Zhang, Caiming Xiong, Yoshua Bengio


  Access Paper or Ask Questions

Perceptual Generative Autoencoders


Jun 25, 2019
Zijun Zhang, Ruixiang Zhang, Zongpeng Li, Yoshua Bengio, Liam Paull


  Access Paper or Ask Questions

Understanding Hidden Memories of Recurrent Neural Networks


Oct 30, 2017
Yao Ming, Shaozu Cao, Ruixiang Zhang, Zhen Li, Yuanzhe Chen, Yangqiu Song, Huamin Qu

* Published at IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (IEEE VAST 2017) 

  Access Paper or Ask Questions

Maximum-Likelihood Augmented Discrete Generative Adversarial Networks


Feb 26, 2017
Tong Che, Yanran Li, Ruixiang Zhang, R Devon Hjelm, Wenjie Li, Yangqiu Song, Yoshua Bengio

* 11 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions