Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Changsheng Li

Action Shuffling for Weakly Supervised Temporal Localization


May 10, 2021
Xiao-Yu Zhang, Haichao Shi, Changsheng Li, Xinchu Shi


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Monocular Deraining: Parallel Stereo Deraining Network Via Semantic Prior


May 09, 2021
Kaihao Zhang, Wenhan Luo, Yanjiang Yu, Wenqi Ren, Fang Zhao, Changsheng Li, Lin Ma, Wei Liu, Hongdong Li


  Access Paper or Ask Questions

Deep Dense Multi-scale Network for Snow Removal Using Semantic and Geometric Priors


Mar 21, 2021
Kaihao Zhang, Rongqing Li, Yanjiang Yu, Wenhan Luo, Changsheng Li, Hongdong Li


  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Active Learning for Instance Segmentation via Scoring Predictions


Dec 09, 2020
Jun Wang, Shaoguo Wen, Kaixing Chen, Jianghua Yu, Xin Zhou, Peng Gao, Changsheng Li, Guotong Xie

* 13 pages, 7 figures, accepted for presentation at BMVC2020 

  Access Paper or Ask Questions

On Deep Unsupervised Active Learning


Jul 28, 2020
Changsheng Li, Handong Ma, Zhao Kang, Ye Yuan, Xiao-Yu Zhang, Guoren Wang

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Reconstruction Regularized Deep Metric Learning for Multi-label Image Classification


Jul 27, 2020
Changsheng Li, Chong Liu, Lixin Duan, Peng Gao, Kai Zheng

* Accepted by IEEE TNNLS 

  Access Paper or Ask Questions

AdapNet: Adaptability Decomposing Encoder-Decoder Network for Weakly Supervised Action Recognition and Localization


Nov 27, 2019
Xiao-Yu Zhang, Changsheng Li, Haichao Shi, Xiaobin Zhu, Peng Li, Jing Dong


  Access Paper or Ask Questions

Similarity Learning via Kernel Preserving Embedding


Mar 11, 2019
Zhao Kang, Yiwei Lu, Yuanzhang Su, Changsheng Li, Zenglin Xu

* Published in AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Transferable Self-attentive Representations for Action Recognition in Untrimmed Videos with Weak Supervision


Feb 20, 2019
Xiao-Yu Zhang, Haichao Shi, Changsheng Li, Kai Zheng, Xiaobin Zhu, Lixin Duan


  Access Paper or Ask Questions

Joint Active Learning with Feature Selection via CUR Matrix Decomposition


Sep 09, 2018
Changsheng Li, Xiangfeng Wang, Weishan Dong, Junchi Yan, Qingshan Liu, Hongyuan Zha

* Accepted by T-PAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Max-Margin based Discriminative Feature Learning


Apr 03, 2017
Changsheng Li, Qingshan Liu, Weishan Dong, Xin Zhang, Lin Yang

* Accepted by IEEE TNNLS 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Paced Multi-Task Learning


Apr 03, 2017
Changsheng Li, Junchi Yan, Fan Wei, Weishan Dong, Qingshan Liu, Hongyuan Zha


  Access Paper or Ask Questions

Autoencoder Regularized Network For Driving Style Representation Learning


Jan 05, 2017
Weishan Dong, Ting Yuan, Kai Yang, Changsheng Li, Shilei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Characterizing Driving Styles with Deep Learning


Oct 08, 2016
Weishan Dong, Jian Li, Renjie Yao, Changsheng Li, Ting Yuan, Lanjun Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Self-Paced Regularization Framework for Multi-Label Learning


Apr 06, 2016
Changsheng Li, Fan Wei, Junchi Yan, Weishan Dong, Qingshan Liu, Xiaoyu Zhang, Hongyuan Zha


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Structure Embedded Online Multiple-Output Regression for Stream Data


Sep 08, 2015
Changsheng Li, Fan Wei, Weishan Dong, Qingshan Liu, Xiangfeng Wang, Xin Zhang


  Access Paper or Ask Questions