Alert button
Picture for Bozhi Liu

Bozhi Liu

Alert button

HDRfeat: A Feature-Rich Network for High Dynamic Range Image Reconstruction

Nov 08, 2022
Lingkai Zhu, Fei Zhou, Bozhi Liu, Orcun Göksel

Figure 1 for HDRfeat: A Feature-Rich Network for High Dynamic Range Image Reconstruction
Figure 2 for HDRfeat: A Feature-Rich Network for High Dynamic Range Image Reconstruction
Figure 3 for HDRfeat: A Feature-Rich Network for High Dynamic Range Image Reconstruction
Figure 4 for HDRfeat: A Feature-Rich Network for High Dynamic Range Image Reconstruction
Viaarxiv icon

VHS to HDTV Video Translation using Multi-task Adversarial Learning

Jan 07, 2021
Hongming Luo, Guangsen Liao, Xianxu Hou, Bozhi Liu, Fei Zhou, Guoping Qiu

Figure 1 for VHS to HDTV Video Translation using Multi-task Adversarial Learning
Figure 2 for VHS to HDTV Video Translation using Multi-task Adversarial Learning
Figure 3 for VHS to HDTV Video Translation using Multi-task Adversarial Learning
Figure 4 for VHS to HDTV Video Translation using Multi-task Adversarial Learning
Viaarxiv icon

Disentangling Latent Space for Unsupervised Semantic Face Editing

Nov 05, 2020
Kanglin Liu, Gaofeng Cao, Fei Zhou, Bozhi Liu, Jiang Duan, Guoping Qiu

Figure 1 for Disentangling Latent Space for Unsupervised Semantic Face Editing
Figure 2 for Disentangling Latent Space for Unsupervised Semantic Face Editing
Figure 3 for Disentangling Latent Space for Unsupervised Semantic Face Editing
Figure 4 for Disentangling Latent Space for Unsupervised Semantic Face Editing
Viaarxiv icon

Class-Aware Domain Adaptation for Improving Adversarial Robustness

May 10, 2020
Xianxu Hou, Jingxin Liu, Bolei Xu, Xiaolong Wang, Bozhi Liu, Guoping Qiu

Figure 1 for Class-Aware Domain Adaptation for Improving Adversarial Robustness
Figure 2 for Class-Aware Domain Adaptation for Improving Adversarial Robustness
Figure 3 for Class-Aware Domain Adaptation for Improving Adversarial Robustness
Figure 4 for Class-Aware Domain Adaptation for Improving Adversarial Robustness
Viaarxiv icon

Dual Adaptive Pyramid Network for Cross-Stain Histopathology Image Segmentation

Sep 25, 2019
Xianxu Hou, Jingxin Liu, Bolei Xu, Bozhi Liu, Xin Chen, Mohammad Ilyas, Ian Ellis, Jon Garibaldi, Guoping Qiu

Figure 1 for Dual Adaptive Pyramid Network for Cross-Stain Histopathology Image Segmentation
Figure 2 for Dual Adaptive Pyramid Network for Cross-Stain Histopathology Image Segmentation
Figure 3 for Dual Adaptive Pyramid Network for Cross-Stain Histopathology Image Segmentation
Figure 4 for Dual Adaptive Pyramid Network for Cross-Stain Histopathology Image Segmentation
Viaarxiv icon

Learning Deep Image Priors for Blind Image Denoising

Jun 04, 2019
Xianxu Hou, Hongming Luo, Jingxin Liu, Bolei Xu, Ke Sun, Yuanhao Gong, Bozhi Liu, Guoping Qiu

Figure 1 for Learning Deep Image Priors for Blind Image Denoising
Figure 2 for Learning Deep Image Priors for Blind Image Denoising
Figure 3 for Learning Deep Image Priors for Blind Image Denoising
Figure 4 for Learning Deep Image Priors for Blind Image Denoising
Viaarxiv icon

Look, Investigate, and Classify: A Deep Hybrid Attention Method for Breast Cancer Classification

Feb 28, 2019
Bolei Xu, Jingxin Liu, Xianxu Hou, Bozhi Liu, Jon Garibaldi, Ian O. Ellis, Andy Green, Linlin Shen, Guoping Qiu

Figure 1 for Look, Investigate, and Classify: A Deep Hybrid Attention Method for Breast Cancer Classification
Figure 2 for Look, Investigate, and Classify: A Deep Hybrid Attention Method for Breast Cancer Classification
Figure 3 for Look, Investigate, and Classify: A Deep Hybrid Attention Method for Breast Cancer Classification
Figure 4 for Look, Investigate, and Classify: A Deep Hybrid Attention Method for Breast Cancer Classification
Viaarxiv icon

Enhancing Remote Sensing Image Retrieval with Triplet Deep Metric Learning Network

Feb 15, 2019
Rui Cao, Qian Zhang, Jiasong Zhu, Qing Li, Qingquan Li, Bozhi Liu, Guoping Qiu

Figure 1 for Enhancing Remote Sensing Image Retrieval with Triplet Deep Metric Learning Network
Figure 2 for Enhancing Remote Sensing Image Retrieval with Triplet Deep Metric Learning Network
Figure 3 for Enhancing Remote Sensing Image Retrieval with Triplet Deep Metric Learning Network
Figure 4 for Enhancing Remote Sensing Image Retrieval with Triplet Deep Metric Learning Network
Viaarxiv icon

Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization

Jan 21, 2019
Qing Li, Jiasong Zhu, Rui Cao, Ke Sun, Jonathan M. Garibaldi, Qingquan Li, Bozhi Liu, Guoping Qiu

Figure 1 for Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization
Figure 2 for Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization
Figure 3 for Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization
Figure 4 for Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization
Viaarxiv icon