Alert button
Picture for Jiasong Zhu

Jiasong Zhu

Alert button

GO-FEAP: Global Optimal UAV Planner Using Frontier-Omission-Aware Exploration and Altitude-Stratified Planning

Oct 24, 2023
Weiye Zhang, Wenshuai Yu, Licong Zhuang, Xiaoyi Zhang, Zhi Zeng, Jiasong Zhu

Figure 1 for GO-FEAP: Global Optimal UAV Planner Using Frontier-Omission-Aware Exploration and Altitude-Stratified Planning
Figure 2 for GO-FEAP: Global Optimal UAV Planner Using Frontier-Omission-Aware Exploration and Altitude-Stratified Planning
Figure 3 for GO-FEAP: Global Optimal UAV Planner Using Frontier-Omission-Aware Exploration and Altitude-Stratified Planning
Figure 4 for GO-FEAP: Global Optimal UAV Planner Using Frontier-Omission-Aware Exploration and Altitude-Stratified Planning
Viaarxiv icon

Multi-Attention Generative Adversarial Network for Remote Sensing Image Super-Resolution

Jul 14, 2021
Meng Xu, Zhihao Wang, Jiasong Zhu, Xiuping Jia, Sen Jia

Figure 1 for Multi-Attention Generative Adversarial Network for Remote Sensing Image Super-Resolution
Figure 2 for Multi-Attention Generative Adversarial Network for Remote Sensing Image Super-Resolution
Figure 3 for Multi-Attention Generative Adversarial Network for Remote Sensing Image Super-Resolution
Figure 4 for Multi-Attention Generative Adversarial Network for Remote Sensing Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Deep Learning based Monocular Depth Prediction: Datasets, Methods and Applications

Nov 09, 2020
Qing Li, Jiasong Zhu, Jun Liu, Rui Cao, Qingquan Li, Sen Jia, Guoping Qiu

Figure 1 for Deep Learning based Monocular Depth Prediction: Datasets, Methods and Applications
Figure 2 for Deep Learning based Monocular Depth Prediction: Datasets, Methods and Applications
Figure 3 for Deep Learning based Monocular Depth Prediction: Datasets, Methods and Applications
Figure 4 for Deep Learning based Monocular Depth Prediction: Datasets, Methods and Applications
Viaarxiv icon

Enhancing Remote Sensing Image Retrieval with Triplet Deep Metric Learning Network

Feb 15, 2019
Rui Cao, Qian Zhang, Jiasong Zhu, Qing Li, Qingquan Li, Bozhi Liu, Guoping Qiu

Figure 1 for Enhancing Remote Sensing Image Retrieval with Triplet Deep Metric Learning Network
Figure 2 for Enhancing Remote Sensing Image Retrieval with Triplet Deep Metric Learning Network
Figure 3 for Enhancing Remote Sensing Image Retrieval with Triplet Deep Metric Learning Network
Figure 4 for Enhancing Remote Sensing Image Retrieval with Triplet Deep Metric Learning Network
Viaarxiv icon

Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization

Jan 21, 2019
Qing Li, Jiasong Zhu, Rui Cao, Ke Sun, Jonathan M. Garibaldi, Qingquan Li, Bozhi Liu, Guoping Qiu

Figure 1 for Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization
Figure 2 for Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization
Figure 3 for Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization
Figure 4 for Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization
Viaarxiv icon