Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ancong Wu

One for More: Selecting Generalizable Samples for Generalizable ReID Model


Dec 11, 2020
Enwei Zhang, Xinyang Jiang, Hao Cheng, Ancong Wu, Fufu Yu, Ke Li, Xiaowei Guo, Feng Zheng, Wei-Shi Zheng, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions

Person Re-identification by Contour Sketch under Moderate Clothing Change


Feb 06, 2020
Qize Yang, Ancong Wu, Wei-Shi Zheng

* To appear in TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Person Re-identification by Soft Multilabel Learning


Apr 08, 2019
Hong-Xing Yu, Wei-Shi Zheng, Ancong Wu, Xiaowei Guo, Shaogang Gong, Jian-Huang Lai

* CVPR19, oral 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Person Re-identification by Deep Asymmetric Metric Embedding


Jan 29, 2019
Hong-Xing Yu, Ancong Wu, Wei-Shi Zheng

* To appear in TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Open-World Person Re-Identification


Oct 09, 2018
Xiang Li, Ancong Wu, Wei-Shi Zheng

* 17 pages, 3 figures, Accepted by European Conference on Computer Vision 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attribute-Image Person Re-identification


Jul 04, 2018
Zhou Yin, Wei-Shi Zheng, Ancong Wu, Hong-Xing Yu, Hai Wan, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Jianhuang Lai


  Access Paper or Ask Questions

Cross-view Asymmetric Metric Learning for Unsupervised Person Re-identification


Oct 18, 2017
Hong-Xing Yu, Ancong Wu, Wei-Shi Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Robust Depth-based Person Re-identification


Mar 28, 2017
Ancong Wu, Wei-Shi Zheng, Jianhuang Lai

* IEEE Transactions on Image Processing Early Access 

  Access Paper or Ask Questions

Top-push Video-based Person Re-identification


Jul 07, 2016
Jinjie You, Ancong Wu, Xiang Li, Wei-Shi Zheng

* In IEEE CVPR 2016 

  Access Paper or Ask Questions