Learning to Augment Expressions for Few-shot Fine-grained Facial Expression Recognition

Jan 17, 2020
Wenxuan Wang, Yanwei Fu, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* 17 pages, 18 figures 

  Access Model/Code and Paper
A Fine-Grained Facial Expression Database for End-to-End Multi-Pose Facial Expression Recognition

Jul 25, 2019
Wenxuan Wang, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yanwei Fu

* 10 pages, 8 figures 

  Access Model/Code and Paper
Multimodal Emotion Recognition for One-Minute-Gradual Emotion Challenge

May 03, 2018
Ziqi Zheng, Chenjie Cao, Xingwei Chen, Guoqiang Xu


  Access Model/Code and Paper