RNE: A Scalable Network Embedding for Billion-scale Recommendation

Apr 09, 2020
Jianbin Lin, Daixin Wang, Lu Guan, Yin Zhao, Binqiang Zhao, Jun Zhou, Xiaolong Li, Yuan Qi

* PAKDD 2019 

  Access Model/Code and Paper
Video Affective Effects Prediction with Multi-modal Fusion and Shot-Long Temporal Context

Sep 01, 2019
Jie Zhang, Yin Zhao, Longjun Cai, Chaoping Tu, Wu Wei


  Access Model/Code and Paper
Diversity-Promoting Deep Reinforcement Learning for Interactive Recommendation

Mar 19, 2019
Yong Liu, Yinan Zhang, Qiong Wu, Chunyan Miao, Lizhen Cui, Binqiang Zhao, Yin Zhao, Lu Guan


  Access Model/Code and Paper