Alert button
Picture for Xin-Shun Xu

Xin-Shun Xu

Alert button

Bias Mitigating Few-Shot Class-Incremental Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Li-Jun Zhao, Zhen-Duo Chen, Zi-Chao Zhang, Xin Luo, Xin-Shun Xu

Viaarxiv icon

Generating Human-Centric Visual Cues for Human-Object Interaction Detection via Large Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Yu-Wei Zhan, Fan Liu, Xin Luo, Liqiang Nie, Xin-Shun Xu, Mohan Kankanhalli

Viaarxiv icon

Federated Class-Incremental Learning with Prompting

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2023
Jiale Liu, Yu-Wei Zhan, Chong-Yu Zhang, Xin Luo, Zhen-Duo Chen, Yinwei Wei, Xin-Shun Xu

Figure 1 for Federated Class-Incremental Learning with Prompting
Figure 2 for Federated Class-Incremental Learning with Prompting
Figure 3 for Federated Class-Incremental Learning with Prompting
Figure 4 for Federated Class-Incremental Learning with Prompting
Viaarxiv icon

FedVMR: A New Federated Learning method for Video Moment Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 28, 2022
Yan Wang, Xin Luo, Zhen-Duo Chen, Peng-Fei Zhang, Meng Liu, Xin-Shun Xu

Figure 1 for FedVMR: A New Federated Learning method for Video Moment Retrieval
Figure 2 for FedVMR: A New Federated Learning method for Video Moment Retrieval
Figure 3 for FedVMR: A New Federated Learning method for Video Moment Retrieval
Figure 4 for FedVMR: A New Federated Learning method for Video Moment Retrieval
Viaarxiv icon

Prototype-Based Layered Federated Cross-Modal Hashing

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 27, 2022
Jiale Liu, Yu-Wei Zhan, Xin Luo, Zhen-Duo Chen, Yongxin Wang, Xin-Shun Xu

Figure 1 for Prototype-Based Layered Federated Cross-Modal Hashing
Figure 2 for Prototype-Based Layered Federated Cross-Modal Hashing
Viaarxiv icon

Three-Stream Joint Network for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2022
Yu-Wei Zhan, Xin Luo, Yongxin Wang, Zhen-Duo Chen, Xin-Shun Xu

Figure 1 for Three-Stream Joint Network for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval
Figure 2 for Three-Stream Joint Network for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval
Figure 3 for Three-Stream Joint Network for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval
Figure 4 for Three-Stream Joint Network for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval
Viaarxiv icon

ViT-FOD: A Vision Transformer based Fine-grained Object Discriminator

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2022
Zi-Chao Zhang, Zhen-Duo Chen, Yongxin Wang, Xin Luo, Xin-Shun Xu

Figure 1 for ViT-FOD: A Vision Transformer based Fine-grained Object Discriminator
Figure 2 for ViT-FOD: A Vision Transformer based Fine-grained Object Discriminator
Figure 3 for ViT-FOD: A Vision Transformer based Fine-grained Object Discriminator
Figure 4 for ViT-FOD: A Vision Transformer based Fine-grained Object Discriminator
Viaarxiv icon

Online Enhanced Semantic Hashing: Towards Effective and Efficient Retrieval for Streaming Multi-Modal Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2021
Xiao-Ming Wu, Xin Luo, Yu-Wei Zhan, Chen-Lu Ding, Zhen-Duo Chen, Xin-Shun Xu

Figure 1 for Online Enhanced Semantic Hashing: Towards Effective and Efficient Retrieval for Streaming Multi-Modal Data
Figure 2 for Online Enhanced Semantic Hashing: Towards Effective and Efficient Retrieval for Streaming Multi-Modal Data
Figure 3 for Online Enhanced Semantic Hashing: Towards Effective and Efficient Retrieval for Streaming Multi-Modal Data
Figure 4 for Online Enhanced Semantic Hashing: Towards Effective and Efficient Retrieval for Streaming Multi-Modal Data
Viaarxiv icon

Weakly-Supervised Online Hashing

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 16, 2020
Yu-Wei Zhan, Xin Luo, Yu Sun, Yongxin Wang, Zhen-Duo Chen, Xin-Shun Xu

Figure 1 for Weakly-Supervised Online Hashing
Figure 2 for Weakly-Supervised Online Hashing
Figure 3 for Weakly-Supervised Online Hashing
Figure 4 for Weakly-Supervised Online Hashing
Viaarxiv icon

Deep Recurrent Quantization for Generating Sequential Binary Codes

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 15, 2019
Jingkuan Song, Xiaosu Zhu, Lianli Gao, Xin-Shun Xu, Wu Liu, Heng Tao Shen

Figure 1 for Deep Recurrent Quantization for Generating Sequential Binary Codes
Figure 2 for Deep Recurrent Quantization for Generating Sequential Binary Codes
Figure 3 for Deep Recurrent Quantization for Generating Sequential Binary Codes
Figure 4 for Deep Recurrent Quantization for Generating Sequential Binary Codes
Viaarxiv icon