Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Sung-Ho Bae

Adversarial Robustness for Unsupervised Domain Adaptation


Sep 02, 2021
Muhammad Awais, Fengwei Zhou, Hang Xu, Lanqing Hong, Ping Luo, Sung-Ho Bae, Zhenguo Li

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Attention Based Ultra Lightweight Image Super-Resolution


Sep 21, 2020
Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, Jung Heum Kang, Yongwoo Kim, Sung-Ho Bae

* ECCVW AIM2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Ultra Lightweight Image Super-Resolution with Multi-Attention Layers


Aug 29, 2020
Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, Jung Heum Kang, Yongwoo Kim, Sung-Ho Bae

* ECCVW AIM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards an Adversarially Robust Normalization Approach


Jun 19, 2020
Muhammad Awais, Fahad Shamshad, Sung-Ho Bae


  Access Paper or Ask Questions

SaliencyMix: A Saliency Guided Data Augmentation Strategy for Better Regularization


Jun 02, 2020
A. F. M. Shahab Uddin, Mst. Sirazam Monira, Wheemyung Shin, TaeChoong Chung, Sung-Ho Bae

* 10 pages, 5 figures, 5 tables, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

  Access Paper or Ask Questions

An Inter-Layer Weight Prediction and Quantization for Deep Neural Networks based on a Smoothly Varying Weight Hypothesis


Jul 16, 2019
Kang-Ho Lee, JoonHyun Jeong, Sung-Ho Bae

* 12 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Residual Attention Network for Single Image Super Resolution


Jul 11, 2019
Abdul Muqeet, Md Tauhid Bin Iqbal, Sung-Ho Bae

* 12 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

New pointwise convolution in Deep Neural Networks through Extremely Fast and Non Parametric Transforms


Jun 25, 2019
Joonhyun Jeong, Sung-Ho Bae

* 12 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Scalable View Generation from a Single Image using Fully Convolutional Networks


Oct 20, 2018
Sung-Ho Bae, Mohamed Elgharib, Mohamed Hefeeda, Wojciech Matusik

* This paper contains a flaw that the proposed methods were overfitted thus the experimental results were not suitable. At this point, we do not want to update this article bu are developing a quite new approache where the authors are different from this paper,, and the title of our paper will be changed. 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Large-scale, Fast and Accurate Shot Boundary Detection through Spatio-temporal Convolutional Neural Networks


Jul 27, 2017
Ahmed Hassanien, Mohamed Elgharib, Ahmed Selim, Sung-Ho Bae, Mohamed Hefeeda, Wojciech Matusik


  Access Paper or Ask Questions