Alert button
Picture for Li Yang

Li Yang

Alert button

Point Cloud in the Air

Jan 01, 2024
Yulin Shao, Chenghong Bian, Li Yang, Qianqian Yang, Zhaoyang Zhang, Deniz Gunduz

Viaarxiv icon

Zero-Touch Networks: Towards Next-Generation Network Automation

Dec 07, 2023
Mirna El Rajab, Li Yang, Abdallah Shami

Viaarxiv icon

Mind the map! Accounting for existing map information when estimating online HDMaps from sensor data

Nov 17, 2023
Rémy Sun, Li Yang, Diane Lingrand, Frédéric Precioso

Figure 1 for Mind the map! Accounting for existing map information when estimating online HDMaps from sensor data
Figure 2 for Mind the map! Accounting for existing map information when estimating online HDMaps from sensor data
Figure 3 for Mind the map! Accounting for existing map information when estimating online HDMaps from sensor data
Figure 4 for Mind the map! Accounting for existing map information when estimating online HDMaps from sensor data
Viaarxiv icon

In-Context Learning for Knowledge Base Question Answering for Unmanned Systems based on Large Language Models

Nov 06, 2023
Yunlong Chen, Yaming Zhang, Jianfei Yu, Li Yang, Rui Xia

Viaarxiv icon

ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data

Oct 10, 2023
Tianyang Zhong, Wei Zhao, Yutong Zhang, Yi Pan, Peixin Dong, Zuowei Jiang, Xiaoyan Kui, Youlan Shang, Li Yang, Yaonai Wei, Longtao Yang, Hao Chen, Huan Zhao, Yuxiao Liu, Ning Zhu, Yiwei Li, Yisong Wang, Jiaqi Yao, Jiaqi Wang, Ying Zeng, Lei He, Chao Zheng, Zhixue Zhang, Ming Li, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Lu Zhang, Shu Zhang, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Shijie Zhao, Xi Jiang, Xin Zhang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Lei Guo, Dinggang Shen, Junwei Han, Tianming Liu, Jun Liu, Tuo Zhang

Figure 1 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 2 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 3 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 4 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Viaarxiv icon

LLaMA-Reviewer: Advancing Code Review Automation with Large Language Models through Parameter-Efficient Fine-Tuning

Sep 05, 2023
Junyi Lu, Lei Yu, Xiaojia Li, Li Yang, Chun Zuo

Figure 1 for LLaMA-Reviewer: Advancing Code Review Automation with Large Language Models through Parameter-Efficient Fine-Tuning
Figure 2 for LLaMA-Reviewer: Advancing Code Review Automation with Large Language Models through Parameter-Efficient Fine-Tuning
Figure 3 for LLaMA-Reviewer: Advancing Code Review Automation with Large Language Models through Parameter-Efficient Fine-Tuning
Figure 4 for LLaMA-Reviewer: Advancing Code Review Automation with Large Language Models through Parameter-Efficient Fine-Tuning
Viaarxiv icon

LLaMA-Reviewer: Advancing Code Review Automation with Large Language Models through Parameter-Efficient Fine-Tuning (Practical Experience Report)

Aug 22, 2023
Junyi Lu, Lei Yu, Xiaojia Li, Li Yang, Chun Zuo

Figure 1 for LLaMA-Reviewer: Advancing Code Review Automation with Large Language Models through Parameter-Efficient Fine-Tuning (Practical Experience Report)
Figure 2 for LLaMA-Reviewer: Advancing Code Review Automation with Large Language Models through Parameter-Efficient Fine-Tuning (Practical Experience Report)
Figure 3 for LLaMA-Reviewer: Advancing Code Review Automation with Large Language Models through Parameter-Efficient Fine-Tuning (Practical Experience Report)
Figure 4 for LLaMA-Reviewer: Advancing Code Review Automation with Large Language Models through Parameter-Efficient Fine-Tuning (Practical Experience Report)
Viaarxiv icon

Forensic Data Analytics for Anomaly Detection in Evolving Networks

Aug 17, 2023
Li Yang, Abdallah Moubayed, Abdallah Shami, Amine Boukhtouta, Parisa Heidari, Stere Preda, Richard Brunner, Daniel Migault, Adel Larabi

Figure 1 for Forensic Data Analytics for Anomaly Detection in Evolving Networks
Figure 2 for Forensic Data Analytics for Anomaly Detection in Evolving Networks
Figure 3 for Forensic Data Analytics for Anomaly Detection in Evolving Networks
Figure 4 for Forensic Data Analytics for Anomaly Detection in Evolving Networks
Viaarxiv icon

SMC-UDA: Structure-Modal Constraint for Unsupervised Cross-Domain Renal Segmentation

Jun 14, 2023
Zhusi Zhong, Jie Li, Lulu Bi, Li Yang, Ihab Kamel, Rama Chellappa, Xinbo Gao, Harrison Bai, Zhicheng Jiao

Figure 1 for SMC-UDA: Structure-Modal Constraint for Unsupervised Cross-Domain Renal Segmentation
Figure 2 for SMC-UDA: Structure-Modal Constraint for Unsupervised Cross-Domain Renal Segmentation
Figure 3 for SMC-UDA: Structure-Modal Constraint for Unsupervised Cross-Domain Renal Segmentation
Figure 4 for SMC-UDA: Structure-Modal Constraint for Unsupervised Cross-Domain Renal Segmentation
Viaarxiv icon

MF-NeRF: Memory Efficient NeRF with Mixed-Feature Hash Table

Apr 27, 2023
Yongjae Lee, Li Yang, Deliang Fan

Figure 1 for MF-NeRF: Memory Efficient NeRF with Mixed-Feature Hash Table
Figure 2 for MF-NeRF: Memory Efficient NeRF with Mixed-Feature Hash Table
Figure 3 for MF-NeRF: Memory Efficient NeRF with Mixed-Feature Hash Table
Figure 4 for MF-NeRF: Memory Efficient NeRF with Mixed-Feature Hash Table
Viaarxiv icon