Alert button
Picture for Jingfei Du

Jingfei Du

Alert button

Coarse-to-Fine Contrastive Learning in Image-Text-Graph Space for Improved Vision-Language Compositionality

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Harman Singh, Pengchuan Zhang, Qifan Wang, Mengjiao Wang, Wenhan Xiong, Jingfei Du, Yu Chen

Figure 1 for Coarse-to-Fine Contrastive Learning in Image-Text-Graph Space for Improved Vision-Language Compositionality
Figure 2 for Coarse-to-Fine Contrastive Learning in Image-Text-Graph Space for Improved Vision-Language Compositionality
Figure 3 for Coarse-to-Fine Contrastive Learning in Image-Text-Graph Space for Improved Vision-Language Compositionality
Figure 4 for Coarse-to-Fine Contrastive Learning in Image-Text-Graph Space for Improved Vision-Language Compositionality
Viaarxiv icon

Speech-to-Speech Translation For A Real-world Unwritten Language

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 11, 2022
Peng-Jen Chen, Kevin Tran, Yilin Yang, Jingfei Du, Justine Kao, Yu-An Chung, Paden Tomasello, Paul-Ambroise Duquenne, Holger Schwenk, Hongyu Gong, Hirofumi Inaguma, Sravya Popuri, Changhan Wang, Juan Pino, Wei-Ning Hsu, Ann Lee

Figure 1 for Speech-to-Speech Translation For A Real-world Unwritten Language
Figure 2 for Speech-to-Speech Translation For A Real-world Unwritten Language
Figure 3 for Speech-to-Speech Translation For A Real-world Unwritten Language
Figure 4 for Speech-to-Speech Translation For A Real-world Unwritten Language
Viaarxiv icon

SpeechMatrix: A Large-Scale Mined Corpus of Multilingual Speech-to-Speech Translations

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 08, 2022
Paul-Ambroise Duquenne, Hongyu Gong, Ning Dong, Jingfei Du, Ann Lee, Vedanuj Goswani, Changhan Wang, Juan Pino, Benoît Sagot, Holger Schwenk

Figure 1 for SpeechMatrix: A Large-Scale Mined Corpus of Multilingual Speech-to-Speech Translations
Figure 2 for SpeechMatrix: A Large-Scale Mined Corpus of Multilingual Speech-to-Speech Translations
Figure 3 for SpeechMatrix: A Large-Scale Mined Corpus of Multilingual Speech-to-Speech Translations
Figure 4 for SpeechMatrix: A Large-Scale Mined Corpus of Multilingual Speech-to-Speech Translations
Viaarxiv icon

Prompting ELECTRA: Few-Shot Learning with Discriminative Pre-Trained Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2022
Mengzhou Xia, Mikel Artetxe, Jingfei Du, Danqi Chen, Ves Stoyanov

Figure 1 for Prompting ELECTRA: Few-Shot Learning with Discriminative Pre-Trained Models
Figure 2 for Prompting ELECTRA: Few-Shot Learning with Discriminative Pre-Trained Models
Figure 3 for Prompting ELECTRA: Few-Shot Learning with Discriminative Pre-Trained Models
Figure 4 for Prompting ELECTRA: Few-Shot Learning with Discriminative Pre-Trained Models
Viaarxiv icon

On the Role of Bidirectionality in Language Model Pre-Training

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2022
Mikel Artetxe, Jingfei Du, Naman Goyal, Luke Zettlemoyer, Ves Stoyanov

Figure 1 for On the Role of Bidirectionality in Language Model Pre-Training
Figure 2 for On the Role of Bidirectionality in Language Model Pre-Training
Figure 3 for On the Role of Bidirectionality in Language Model Pre-Training
Figure 4 for On the Role of Bidirectionality in Language Model Pre-Training
Viaarxiv icon

Improving In-Context Few-Shot Learning via Self-Supervised Training

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2022
Mingda Chen, Jingfei Du, Ramakanth Pasunuru, Todor Mihaylov, Srini Iyer, Veselin Stoyanov, Zornitsa Kozareva

Figure 1 for Improving In-Context Few-Shot Learning via Self-Supervised Training
Figure 2 for Improving In-Context Few-Shot Learning via Self-Supervised Training
Figure 3 for Improving In-Context Few-Shot Learning via Self-Supervised Training
Figure 4 for Improving In-Context Few-Shot Learning via Self-Supervised Training
Viaarxiv icon

Efficient Large Scale Language Modeling with Mixtures of Experts

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2021
Mikel Artetxe, Shruti Bhosale, Naman Goyal, Todor Mihaylov, Myle Ott, Sam Shleifer, Xi Victoria Lin, Jingfei Du, Srinivasan Iyer, Ramakanth Pasunuru, Giri Anantharaman, Xian Li, Shuohui Chen, Halil Akin, Mandeep Baines, Louis Martin, Xing Zhou, Punit Singh Koura, Brian O'Horo, Jeff Wang, Luke Zettlemoyer, Mona Diab, Zornitsa Kozareva, Ves Stoyanov

Figure 1 for Efficient Large Scale Language Modeling with Mixtures of Experts
Figure 2 for Efficient Large Scale Language Modeling with Mixtures of Experts
Figure 3 for Efficient Large Scale Language Modeling with Mixtures of Experts
Figure 4 for Efficient Large Scale Language Modeling with Mixtures of Experts
Viaarxiv icon

Few-shot Learning with Multilingual Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2021
Xi Victoria Lin, Todor Mihaylov, Mikel Artetxe, Tianlu Wang, Shuohui Chen, Daniel Simig, Myle Ott, Naman Goyal, Shruti Bhosale, Jingfei Du, Ramakanth Pasunuru, Sam Shleifer, Punit Singh Koura, Vishrav Chaudhary, Brian O'Horo, Jeff Wang, Luke Zettlemoyer, Zornitsa Kozareva, Mona Diab, Veselin Stoyanov, Xian Li

Figure 1 for Few-shot Learning with Multilingual Language Models
Figure 2 for Few-shot Learning with Multilingual Language Models
Figure 3 for Few-shot Learning with Multilingual Language Models
Figure 4 for Few-shot Learning with Multilingual Language Models
Viaarxiv icon

Larger-Scale Transformers for Multilingual Masked Language Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2021
Naman Goyal, Jingfei Du, Myle Ott, Giri Anantharaman, Alexis Conneau

Figure 1 for Larger-Scale Transformers for Multilingual Masked Language Modeling
Figure 2 for Larger-Scale Transformers for Multilingual Masked Language Modeling
Figure 3 for Larger-Scale Transformers for Multilingual Masked Language Modeling
Figure 4 for Larger-Scale Transformers for Multilingual Masked Language Modeling
Viaarxiv icon