Alert button
Picture for Hrvoje Bogunovic

Hrvoje Bogunovic

Alert button

Transformer-based end-to-end classification of variable-length volumetric data

Jul 21, 2023
Marzieh Oghbaie, Teresa Araujo, Taha Emre, Ursula Schmidt-Erfurth, Hrvoje Bogunovic

Figure 1 for Transformer-based end-to-end classification of variable-length volumetric data
Figure 2 for Transformer-based end-to-end classification of variable-length volumetric data
Figure 3 for Transformer-based end-to-end classification of variable-length volumetric data
Figure 4 for Transformer-based end-to-end classification of variable-length volumetric data
Viaarxiv icon

Learning Spatio-Temporal Model of Disease Progression with NeuralODEs from Longitudinal Volumetric Data

Nov 08, 2022
Dmitrii Lachinov, Arunava Chakravarty, Christoph Grechenig, Ursula Schmidt-Erfurth, Hrvoje Bogunovic

Figure 1 for Learning Spatio-Temporal Model of Disease Progression with NeuralODEs from Longitudinal Volumetric Data
Figure 2 for Learning Spatio-Temporal Model of Disease Progression with NeuralODEs from Longitudinal Volumetric Data
Figure 3 for Learning Spatio-Temporal Model of Disease Progression with NeuralODEs from Longitudinal Volumetric Data
Figure 4 for Learning Spatio-Temporal Model of Disease Progression with NeuralODEs from Longitudinal Volumetric Data
Viaarxiv icon

Segmentation of Bruch's Membrane in retinal OCT with AMD using anatomical priors and uncertainty quantification

Oct 30, 2022
Botond Fazekas, Dmitrii Lachinov, Guilherme Aresta, Julia Mai, Ursula Schmidt-Erfurth, Hrvoje Bogunovic

Figure 1 for Segmentation of Bruch's Membrane in retinal OCT with AMD using anatomical priors and uncertainty quantification
Figure 2 for Segmentation of Bruch's Membrane in retinal OCT with AMD using anatomical priors and uncertainty quantification
Figure 3 for Segmentation of Bruch's Membrane in retinal OCT with AMD using anatomical priors and uncertainty quantification
Figure 4 for Segmentation of Bruch's Membrane in retinal OCT with AMD using anatomical priors and uncertainty quantification
Viaarxiv icon

SD-LayerNet: Semi-supervised retinal layer segmentation in OCT using disentangled representation with anatomical priors

Jul 01, 2022
Botond Fazekas, Guilherme Aresta, Dmitrii Lachinov, Sophie Riedl, Julia Mai, Ursula Schmidt-Erfurth, Hrvoje Bogunovic

Figure 1 for SD-LayerNet: Semi-supervised retinal layer segmentation in OCT using disentangled representation with anatomical priors
Figure 2 for SD-LayerNet: Semi-supervised retinal layer segmentation in OCT using disentangled representation with anatomical priors
Figure 3 for SD-LayerNet: Semi-supervised retinal layer segmentation in OCT using disentangled representation with anatomical priors
Figure 4 for SD-LayerNet: Semi-supervised retinal layer segmentation in OCT using disentangled representation with anatomical priors
Viaarxiv icon

Deep Dirichlet uncertainty for unsupervised out-of-distribution detection of eye fundus photographs in glaucoma screening

Mar 18, 2022
Teresa Araújo, Guilherme Aresta, Hrvoje Bogunovic

Figure 1 for Deep Dirichlet uncertainty for unsupervised out-of-distribution detection of eye fundus photographs in glaucoma screening
Figure 2 for Deep Dirichlet uncertainty for unsupervised out-of-distribution detection of eye fundus photographs in glaucoma screening
Figure 3 for Deep Dirichlet uncertainty for unsupervised out-of-distribution detection of eye fundus photographs in glaucoma screening
Viaarxiv icon

GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges

Feb 16, 2022
Junde Wu, Huihui Fang, Fei Li, Huazhu Fu, Fengbin Lin, Jiongcheng Li, Lexing Huang, Qinji Yu, Sifan Song, Xingxing Xu, Yanyu Xu, Wensai Wang, Lingxiao Wang, Shuai Lu, Huiqi Li, Shihua Huang, Zhichao Lu, Chubin Ou, Xifei Wei, Bingyuan Liu, Riadh Kobbi, Xiaoying Tang, Li Lin, Qiang Zhou, Qiang Hu, Hrvoje Bogunovic, José Ignacio Orlando, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Figure 1 for GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges
Figure 2 for GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges
Figure 3 for GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges
Figure 4 for GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges
Viaarxiv icon

Projective Skip-Connections for Segmentation Along a Subset of Dimensions in Retinal OCT

Aug 02, 2021
Dmitrii Lachinov, Philipp Seeboeck, Julia Mai, Ursula Schmidt-Erfurth, Hrvoje Bogunovic

Figure 1 for Projective Skip-Connections for Segmentation Along a Subset of Dimensions in Retinal OCT
Figure 2 for Projective Skip-Connections for Segmentation Along a Subset of Dimensions in Retinal OCT
Figure 3 for Projective Skip-Connections for Segmentation Along a Subset of Dimensions in Retinal OCT
Figure 4 for Projective Skip-Connections for Segmentation Along a Subset of Dimensions in Retinal OCT
Viaarxiv icon

AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography

May 05, 2020
Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Figure 1 for AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography
Figure 2 for AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography
Figure 3 for AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography
Figure 4 for AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography
Viaarxiv icon