Alert button

Visual Robotic Manipulation with Depth-Aware Pretraining

Jan 17, 2024
Wanying Wang, Jinming Li, Yichen Zhu, Zhiyuan Xu, Zhengping Che, Yaxin Peng, Chaomin Shen, Dong Liu, Feifei Feng, Jian Tang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: