Alert button

WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct

Jun 14, 2023
Ziyang Luo, Can Xu, Pu Zhao, Qingfeng Sun, Xiubo Geng, Wenxiang Hu, Chongyang Tao, Jing Ma, Qingwei Lin, Daxin Jiang

Figure 1 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Figure 2 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Figure 3 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Figure 4 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: