Alert button

How Can Recommender Systems Benefit from Large Language Models: A Survey

Jun 12, 2023
Jianghao Lin, Xinyi Dai, Yunjia Xi, Weiwen Liu, Bo Chen, Xiangyang Li, Chenxu Zhu, Huifeng Guo, Yong Yu, Ruiming Tang, Weinan Zhang

Figure 1 for How Can Recommender Systems Benefit from Large Language Models: A Survey
Figure 2 for How Can Recommender Systems Benefit from Large Language Models: A Survey
Figure 3 for How Can Recommender Systems Benefit from Large Language Models: A Survey
Figure 4 for How Can Recommender Systems Benefit from Large Language Models: A Survey

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: