Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

Cascaded deep monocular 3D human pose estimation with evolutionary training data

Jun 14, 2020
Shichao Li, Lei Ke, Kevin Pratama, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang, Kwang-Ting Cheng


  Access Model/Code and Paper
One-Shot Object Detection without Fine-Tuning

May 08, 2020
Xiang Li, Lin Zhang, Yau Pun Chen, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang


  Access Model/Code and Paper
CascadePSP: Toward Class-Agnostic and Very High-Resolution Segmentation via Global and Local Refinement

May 06, 2020
Ho Kei Cheng, Jihoon Chung, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* Accepted to CVPR2020. Project page: https://github.com/hkchengrex/CascadePSP 

  Access Model/Code and Paper
Learning Video Object Segmentation from Unlabeled Videos

Mar 10, 2020
Xiankai Lu, Wenguan Wang, Jianbing Shen, Yu-Wing Tai, David Crandall, Steven C. H. Hoi

* Accepted to CVPR 2020. Code: https://github.com/carrierlxk/MuG 

  Access Model/Code and Paper
Spatial-Scale Aligned Network for Fine-Grained Recognition

Jan 05, 2020
Lizhao Gao, Haihua Xu, Chong Sun, Junling Liu, Yu-Wing Tai


  Access Model/Code and Paper
Pyramid Multi-view Stereo Net with Self-adaptive View Aggregation

Dec 06, 2019
Hongwei Yi, Zizhuang Wei, Mingyu Ding, Runze Zhang, Yisong Chen, Guoping Wang, Yu-Wing Tai


  Access Model/Code and Paper
Reflective Decoding Network for Image Captioning

Aug 30, 2019
Lei Ke, Wenjie Pei, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen, Yu-Wing Tai

* ICCV 2019 

  Access Model/Code and Paper
Orthogonal Center Learning with Subspace Masking for Person Re-Identification

Aug 28, 2019
Weinong Wang, Wenjie Pei, Qiong Cao, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Yu-Wing Tai


  Access Model/Code and Paper
Non-local Recurrent Neural Memory for Supervised Sequence Modeling

Aug 26, 2019
Canmiao Fu, Wenjie Pei, Qiong Cao, Chaopeng Zhang, Yong Zhao, Xiaoyong Shen, Yu-Wing Tai

* Accepted by ICCV 2019, Oral 

  Access Model/Code and Paper
Cross-Domain Adaptation for Animal Pose Estimation

Aug 19, 2019
Jinkun Cao, Hongyang Tang, Hao-Shu Fang, Xiaoyong Shen, Cewu Lu, Yu-Wing Tai

* accepted by ICCV'2019 for oral presentation 

  Access Model/Code and Paper
DAWN: Dual Augmented Memory Network for Unsupervised Video Object Tracking

Aug 08, 2019
Zhenmei Shi, Haoyang Fang, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* Zhenmei and Haoyang have equal contribution 

  Access Model/Code and Paper
Few-Shot Object Detection with Attention-RPN and Multi-Relation Detector

Aug 06, 2019
Qi Fan, Wei Zhuo, Yu-Wing Tai


  Access Model/Code and Paper
SF-Net: Structured Feature Network for Continuous Sign Language Recognition

Aug 04, 2019
Zhaoyang Yang, Zhenmei Shi, Xiaoyong Shen, Yu-Wing Tai

* 12 pages, 8 figures 

  Access Model/Code and Paper
FSS-1000: A 1000-Class Dataset for Few-Shot Segmentation

Jul 29, 2019
Tianhan Wei, Xiang Li, Yau Pun Chen, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang


  Access Model/Code and Paper
StableNet: Semi-Online, Multi-Scale Deep Video Stabilization

Jul 24, 2019
Chia-Hung Huang, Hang Yin, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* Chia-Hung and Hang have equal contribution 

  Access Model/Code and Paper
Landmark Assisted CycleGAN for Cartoon Face Generation

Jul 02, 2019
Ruizheng Wu, Xiaodong Gu, Xin Tao, Xiaoyong Shen, Yu-Wing Tai, Jiaya Jia


  Access Model/Code and Paper
Memory-Attended Recurrent Network for Video Captioning

May 10, 2019
Wenjie Pei, Jiyuan Zhang, Xiangrong Wang, Lei Ke, Xiaoyong Shen, Yu-Wing Tai

* Accepted by CVPR 2019 

  Access Model/Code and Paper
LADN: Local Adversarial Disentangling Network for Facial Makeup and De-Makeup

Apr 25, 2019
Qiao Gu, Guanzhi Wang, Mang Tik Chiu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* Qiao and Guanzhi have equal contribution. Project website: https://georgegu1997.github.io/makeup-web/ 

  Access Model/Code and Paper
Adversarial Attacks Beyond the Image Space

Sep 10, 2018
Xiaohui Zeng, Chenxi Liu, Yu-Siang Wang, Weichao Qiu, Lingxi Xie, Yu-Wing Tai, Chi Keung Tang, Alan L. Yuille

* 10 pages, 4 figures (new method and experiments added beyond v2) 

  Access Model/Code and Paper
Physics-Based Generative Adversarial Models for Image Restoration and Beyond

Aug 02, 2018
Jinshan Pan, Yang Liu, Jiangxin Dong, Jiawei Zhang, Jimmy Ren, Jinhui Tang, Yu-Wing Tai, Ming-Hsuan Yang


  Access Model/Code and Paper
Pairwise Body-Part Attention for Recognizing Human-Object Interactions

Jul 28, 2018
Hao-Shu Fang, Jinkun Cao, Yu-Wing Tai, Cewu Lu


  Access Model/Code and Paper
Image Generation from Sketch Constraint Using Contextual GAN

Jul 26, 2018
Yongyi Lu, Shangzhe Wu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* ECCV 2018 

  Access Model/Code and Paper
Deep High Dynamic Range Imaging with Large Foreground Motions

Jul 24, 2018
Shangzhe Wu, Jiarui Xu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* ECCV 2018 

  Access Model/Code and Paper
Learning Dual Convolutional Neural Networks for Low-Level Vision

May 14, 2018
Jinshan Pan, Sifei Liu, Deqing Sun, Jiawei Zhang, Yang Liu, Jimmy Ren, Zechao Li, Jinhui Tang, Huchuan Lu, Yu-Wing Tai, Ming-Hsuan Yang

* CVPR 2018 

  Access Model/Code and Paper
Weakly and Semi Supervised Human Body Part Parsing via Pose-Guided Knowledge Transfer

May 11, 2018
Hao-Shu Fang, Guansong Lu, Xiaolin Fang, Jianwen Xie, Yu-Wing Tai, Cewu Lu

* CVPR'18 spotlight 

  Access Model/Code and Paper
RMPE: Regional Multi-person Pose Estimation

Feb 04, 2018
Hao-Shu Fang, Shuqin Xie, Yu-Wing Tai, Cewu Lu

* Models & Codes available at https://github.com/MVIG-SJTU/RMPE or https://github.com/Fang-Haoshu/RMPE 

  Access Model/Code and Paper
Deep Video Generation, Prediction and Completion of Human Action Sequences

Dec 08, 2017
Haoye Cai, Chunyan Bai, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* Under review for CVPR 2018. Haoye and Chunyan have equal contribution 

  Access Model/Code and Paper
MAVOT: Memory-Augmented Video Object Tracking

Nov 26, 2017
Boyu Liu, Yanzhao Wang, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* Submitted to CVPR2018 

  Access Model/Code and Paper
Image Dehazing using Bilinear Composition Loss Function

Oct 01, 2017
Hui Yang, Jinshan Pan, Qiong Yan, Wenxiu Sun, Jimmy Ren, Yu-Wing Tai


  Access Model/Code and Paper
Weakly- and Self-Supervised Learning for Content-Aware Deep Image Retargeting

Aug 09, 2017
Donghyeon Cho, Jinsun Park, Tae-Hyun Oh, Yu-Wing Tai, In So Kweon

* 10 pages, 11 figures. To appear in ICCV 2017, Spotlight Presentation 

  Access Model/Code and Paper