Alert button
Picture for Xiaoqian Jiang

Xiaoqian Jiang

Alert button

De-identification is not always enough

Jan 31, 2024
Atiquer Rahman Sarkar, Yao-Shun Chuang, Noman Mohammed, Xiaoqian Jiang

Viaarxiv icon

Use GPT-J Prompt Generation with RoBERTa for NER Models on Diagnosis Extraction of Periodontal Diagnosis from Electronic Dental Records

Nov 17, 2023
Yao-Shun Chuang, Xiaoqian Jiang, Chun-Teh Lee, Ryan Brandon, Duong Tran, Oluwabunmi Tokede, Muhammad F. Walji

Viaarxiv icon

Extracting periodontitis diagnosis in clinical notes with RoBERTa and regular expression

Nov 17, 2023
Yao-Shun Chuang, Chun-Teh Lee, Ryan Brandon, Trung Duong Tran, Oluwabunmi Tokede, Muhammad F. Walji, Xiaoqian Jiang

Viaarxiv icon

FERI: A Multitask-based Fairness Achieving Algorithm with Applications to Fair Organ Transplantation

Oct 20, 2023
Can Li, Dejian Lai, Xiaoqian Jiang, Kai Zhang

Figure 1 for FERI: A Multitask-based Fairness Achieving Algorithm with Applications to Fair Organ Transplantation
Figure 2 for FERI: A Multitask-based Fairness Achieving Algorithm with Applications to Fair Organ Transplantation
Figure 3 for FERI: A Multitask-based Fairness Achieving Algorithm with Applications to Fair Organ Transplantation
Figure 4 for FERI: A Multitask-based Fairness Achieving Algorithm with Applications to Fair Organ Transplantation
Viaarxiv icon

DiscoverPath: A Knowledge Refinement and Retrieval System for Interdisciplinarity on Biomedical Research

Sep 04, 2023
Yu-Neng Chuang, Guanchu Wang, Chia-Yuan Chang, Kwei-Herng Lai, Daochen Zha, Ruixiang Tang, Fan Yang, Alfredo Costilla Reyes, Kaixiong Zhou, Xiaoqian Jiang, Xia Hu

Figure 1 for DiscoverPath: A Knowledge Refinement and Retrieval System for Interdisciplinarity on Biomedical Research
Figure 2 for DiscoverPath: A Knowledge Refinement and Retrieval System for Interdisciplinarity on Biomedical Research
Figure 3 for DiscoverPath: A Knowledge Refinement and Retrieval System for Interdisciplinarity on Biomedical Research
Figure 4 for DiscoverPath: A Knowledge Refinement and Retrieval System for Interdisciplinarity on Biomedical Research
Viaarxiv icon

Split Learning for Distributed Collaborative Training of Deep Learning Models in Health Informatics

Aug 21, 2023
Zhuohang Li, Chao Yan, Xinmeng Zhang, Gharib Gharibi, Zhijun Yin, Xiaoqian Jiang, Bradley A. Malin

Figure 1 for Split Learning for Distributed Collaborative Training of Deep Learning Models in Health Informatics
Figure 2 for Split Learning for Distributed Collaborative Training of Deep Learning Models in Health Informatics
Figure 3 for Split Learning for Distributed Collaborative Training of Deep Learning Models in Health Informatics
Figure 4 for Split Learning for Distributed Collaborative Training of Deep Learning Models in Health Informatics
Viaarxiv icon

Dental CLAIRES: Contrastive LAnguage Image REtrieval Search for Dental Research

Jun 27, 2023
Tanjida Kabir, Luyao Chen, Muhammad F Walji, Luca Giancardo, Xiaoqian Jiang, Shayan Shams

Figure 1 for Dental CLAIRES: Contrastive LAnguage Image REtrieval Search for Dental Research
Figure 2 for Dental CLAIRES: Contrastive LAnguage Image REtrieval Search for Dental Research
Figure 3 for Dental CLAIRES: Contrastive LAnguage Image REtrieval Search for Dental Research
Figure 4 for Dental CLAIRES: Contrastive LAnguage Image REtrieval Search for Dental Research
Viaarxiv icon

Sensitive Data Detection with High-Throughput Machine Learning Models in Electrical Health Records

Apr 30, 2023
Kai Zhang, Xiaoqian Jiang

Figure 1 for Sensitive Data Detection with High-Throughput Machine Learning Models in Electrical Health Records
Figure 2 for Sensitive Data Detection with High-Throughput Machine Learning Models in Electrical Health Records
Figure 3 for Sensitive Data Detection with High-Throughput Machine Learning Models in Electrical Health Records
Figure 4 for Sensitive Data Detection with High-Throughput Machine Learning Models in Electrical Health Records
Viaarxiv icon

Predicting multiple sclerosis disease severity with multimodal deep neural networks

Apr 08, 2023
Kai Zhang, John A. Lincoln, Xiaoqian Jiang, Elmer V. Bernstam, Shayan Shams

Figure 1 for Predicting multiple sclerosis disease severity with multimodal deep neural networks
Figure 2 for Predicting multiple sclerosis disease severity with multimodal deep neural networks
Figure 3 for Predicting multiple sclerosis disease severity with multimodal deep neural networks
Figure 4 for Predicting multiple sclerosis disease severity with multimodal deep neural networks
Viaarxiv icon

A Transformer-Based Deep Learning Approach for Fairly Predicting Post-Liver Transplant Risk Factors

Apr 05, 2023
Can Li, Xiaoqian Jiang, Kai Zhang

Figure 1 for A Transformer-Based Deep Learning Approach for Fairly Predicting Post-Liver Transplant Risk Factors
Figure 2 for A Transformer-Based Deep Learning Approach for Fairly Predicting Post-Liver Transplant Risk Factors
Figure 3 for A Transformer-Based Deep Learning Approach for Fairly Predicting Post-Liver Transplant Risk Factors
Figure 4 for A Transformer-Based Deep Learning Approach for Fairly Predicting Post-Liver Transplant Risk Factors
Viaarxiv icon