Alert button

SPHINX: The Joint Mixing of Weights, Tasks, and Visual Embeddings for Multi-modal Large Language Models

Nov 13, 2023
Ziyi Lin, Chris Liu, Renrui Zhang, Peng Gao, Longtian Qiu, Han Xiao, Han Qiu, Chen Lin, Wenqi Shao, Keqin Chen, Jiaming Han, Siyuan Huang, Yichi Zhang, Xuming He, Hongsheng Li, Yu Qiao

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: