Alert button

IAFA: Instance-aware Feature Aggregation for 3D Object Detection from a Single Image

Mar 05, 2021
Dingfu Zhou, Xibin Song, Yuchao Dai, Junbo Yin, Feixiang Lu, Jin Fang, Miao Liao, Liangjun Zhang

Figure 1 for IAFA: Instance-aware Feature Aggregation for 3D Object Detection from a Single Image
Figure 2 for IAFA: Instance-aware Feature Aggregation for 3D Object Detection from a Single Image
Figure 3 for IAFA: Instance-aware Feature Aggregation for 3D Object Detection from a Single Image
Figure 4 for IAFA: Instance-aware Feature Aggregation for 3D Object Detection from a Single Image

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: