Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yongchao Xu

Yongchao Xu

LRDE, LIGM, TSI

VisDrone-CC2020: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results


Jul 19, 2021
Dawei Du, Longyin Wen, Pengfei Zhu, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Mubarak Shah, Junwen Pan, Ali Al-Ali, Amr Mohamed, Bakour Imene, Bin Dong, Binyu Zhang, Bouchali Hadia Nesma, Chenfeng Xu, Chenzhen Duan, Ciro Castiello, Corrado Mencar, Dingkang Liang, Florian Krüger, Gennaro Vessio, Giovanna Castellano, Jieru Wang, Junyu Gao, Khalid Abualsaud, Laihui Ding, Lei Zhao, Marco Cianciotta, Muhammad Saqib, Noor Almaadeed, Omar Elharrouss, Pei Lyu, Qi Wang, Shidong Liu, Shuang Qiu, Siyang Pan, Somaya Al-Maadeed, Sultan Daud Khan, Tamer Khattab, Tao Han, Thomas Golda, Wei Xu, Xiang Bai, Xiaoqing Xu, Xuelong Li, Yanyun Zhao, Ye Tian, Yingnan Lin, Yongchao Xu, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Zhijian Zhao, Zhipeng Luo, Zhiwei Wei, Zhiyuan Zhao

* European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2020: 675-691 
* The method description of A7 Mutil-Scale Aware based SFANet (M-SFANet) is updated and missing references are added 

  Access Paper or Ask Questions

Affinity Space Adaptation for Semantic Segmentation Across Domains


Sep 26, 2020
Wei Zhou, Yukang Wang, Jiajia Chu, Jiehua Yang, Xiang Bai, Yongchao Xu

* Accepted by IEEE TIP 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Directional Feature Maps for Cardiac MRI Segmentation


Jul 22, 2020
Feng Cheng, Cheng Chen, Yukang Wang, Heshui Shi, Yukun Cao, Dandan Tu, Changzheng Zhang, Yongchao Xu

* Accepted by MICCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Super-BPD: Super Boundary-to-Pixel Direction for Fast Image Segmentation


May 30, 2020
Jianqiang Wan, Yang Liu, Donglai Wei, Xiang Bai, Yongchao Xu

* Accepted to CVPR 2020. 10 pages, 9 figures. Code available at https: //github.com/JianqiangWan/Super-BPD 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Backbone Search for Scene Text Recognition


Mar 14, 2020
Hui Zhang, Quanming Yao, Mingkun Yang, Yongchao Xu, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

AutoScale: Learning to Scale for Crowd Counting


Dec 20, 2019
Chenfeng Xu, Dingkang Liang, Yongchao Xu, Song Bai, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka, Xiang Bai

* CV 

  Access Paper or Ask Questions

All You Need Is Boundary: Toward Arbitrary-Shaped Text Spotting


Nov 21, 2019
Hao Wang, Pu Lu, Hui Zhang, Mingkun Yang, Xiang Bai, Yongchao Xu, Mengchao He, Yongpan Wang, Wenyu Liu

* Accepted to AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Gliding vertex on the horizontal bounding box for multi-oriented object detection


Nov 21, 2019
Yongchao Xu, Mingtao Fu, Qimeng Wang, Yukang Wang, Kai Chen, Gui-Song Xia, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

Learn to Scale: Generating Multipolar Normalized Density Maps for Crowd Counting


Aug 08, 2019
Chenfeng Xu, Kai Qiu, Jianlong Fu, Song Bai, Yongchao Xu, Xiang Bai

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Scale: Generating Multipolar Normalized Density Map for Crowd Counting


Jul 29, 2019
Chenfeng Xu, Kai Qiu, Jianlong Fu, Song Bai, Yongchao Xu, Xiang Bai

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Standardized Assessment of Automatic Segmentation of White Matter Hyperintensities and Results of the WMH Segmentation Challenge


Apr 01, 2019
Hugo J. Kuijf, J. Matthijs Biesbroek, Jeroen de Bresser, Rutger Heinen, Simon Andermatt, Mariana Bento, Matt Berseth, Mikhail Belyaev, M. Jorge Cardoso, Adrià Casamitjana, D. Louis Collins, Mahsa Dadar, Achilleas Georgiou, Mohsen Ghafoorian, Dakai Jin, April Khademi, Jesse Knight, Hongwei Li, Xavier Lladó, Miguel Luna, Qaiser Mahmood, Richard McKinley, Alireza Mehrtash, Sébastien Ourselin, Bo-yong Park, Hyunjin Park, Sang Hyun Park, Simon Pezold, Elodie Puybareau, Leticia Rittner, Carole H. Sudre, Sergi Valverde, Verónica Vilaplana, Roland Wiest, Yongchao Xu, Ziyue Xu, Guodong Zeng, Jianguo Zhang, Guoyan Zheng, Christopher Chen, Wiesje van der Flier, Frederik Barkhof, Max A. Viergever, Geert Jan Biessels

* Accepted for publication in IEEE Transactions on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

TextField: Learning A Deep Direction Field for Irregular Scene Text Detection


Dec 04, 2018
Yongchao Xu, Yukang Wang, Wei Zhou, Yongpan Wang, Zhibo Yang, Xiang Bai

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

DeepFlux for Skeletons in the Wild


Nov 30, 2018
Yukang Wang, Yongchao Xu, Stavros Tsogkas, Xiang Bai, Sven Dickinson, Kaleem Siddiqi

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Hard-Aware Point-to-Set Deep Metric for Person Re-identification


Jul 30, 2018
Rui Yu, Zhiyong Dou, Song Bai, Zhaoxiang Zhang, Yongchao Xu, Xiang Bai

* Accepted to ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Deep-Person: Learning Discriminative Deep Features for Person Re-Identification


Jul 24, 2018
Xiang Bai, Mingkun Yang, Tengteng Huang, Zhiyong Dou, Rui Yu, Yongchao Xu

* Under review. The code is released: https://github.com/zydou/Deep-Person 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical image simplification and segmentation based on Mumford-Shah-salient level line selection


May 17, 2016
Yongchao Xu, Thierry Géraud, Laurent Najman

* Pattern Recognition Letters, Elsevier, 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Morphological Filtering in Shape Spaces: Applications using Tree-Based Image Representations


Jul 16, 2012
Yongchao Xu, Thierry Géraud, Laurent Najman

* 4 pages, will appear in 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2012) 

  Access Paper or Ask Questions