Alert button
Picture for Yandan Wang

Yandan Wang

Alert button

Similarity-based Gray-box Adversarial Attack Against Deep Face Recognition

Jan 12, 2022
Hanrui Wang, Shuo Wang, Zhe Jin, Yandan Wang, Cunjian Chen, Massimo Tistarell

Figure 1 for Similarity-based Gray-box Adversarial Attack Against Deep Face Recognition
Figure 2 for Similarity-based Gray-box Adversarial Attack Against Deep Face Recognition
Figure 3 for Similarity-based Gray-box Adversarial Attack Against Deep Face Recognition
Figure 4 for Similarity-based Gray-box Adversarial Attack Against Deep Face Recognition
Viaarxiv icon

SmoothOut: Smoothing Out Sharp Minima to Improve Generalization in Deep Learning

Sep 01, 2018
Wei Wen, Yandan Wang, Feng Yan, Cong Xu, Chunpeng Wu, Yiran Chen, Hai Li

Figure 1 for SmoothOut: Smoothing Out Sharp Minima to Improve Generalization in Deep Learning
Figure 2 for SmoothOut: Smoothing Out Sharp Minima to Improve Generalization in Deep Learning
Figure 3 for SmoothOut: Smoothing Out Sharp Minima to Improve Generalization in Deep Learning
Figure 4 for SmoothOut: Smoothing Out Sharp Minima to Improve Generalization in Deep Learning
Viaarxiv icon

TernGrad: Ternary Gradients to Reduce Communication in Distributed Deep Learning

Dec 29, 2017
Wei Wen, Cong Xu, Feng Yan, Chunpeng Wu, Yandan Wang, Yiran Chen, Hai Li

Figure 1 for TernGrad: Ternary Gradients to Reduce Communication in Distributed Deep Learning
Figure 2 for TernGrad: Ternary Gradients to Reduce Communication in Distributed Deep Learning
Figure 3 for TernGrad: Ternary Gradients to Reduce Communication in Distributed Deep Learning
Figure 4 for TernGrad: Ternary Gradients to Reduce Communication in Distributed Deep Learning
Viaarxiv icon

Coordinating Filters for Faster Deep Neural Networks

Jul 25, 2017
Wei Wen, Cong Xu, Chunpeng Wu, Yandan Wang, Yiran Chen, Hai Li

Figure 1 for Coordinating Filters for Faster Deep Neural Networks
Figure 2 for Coordinating Filters for Faster Deep Neural Networks
Figure 3 for Coordinating Filters for Faster Deep Neural Networks
Figure 4 for Coordinating Filters for Faster Deep Neural Networks
Viaarxiv icon

Group Scissor: Scaling Neuromorphic Computing Design to Large Neural Networks

Jun 17, 2017
Yandan Wang, Wei Wen, Beiye Liu, Donald Chiarulli, Hai Li

Figure 1 for Group Scissor: Scaling Neuromorphic Computing Design to Large Neural Networks
Figure 2 for Group Scissor: Scaling Neuromorphic Computing Design to Large Neural Networks
Figure 3 for Group Scissor: Scaling Neuromorphic Computing Design to Large Neural Networks
Figure 4 for Group Scissor: Scaling Neuromorphic Computing Design to Large Neural Networks
Viaarxiv icon

Classification Accuracy Improvement for Neuromorphic Computing Systems with One-level Precision Synapses

Jan 07, 2017
Yandan Wang, Wei Wen, Linghao Song, Hai Li

Figure 1 for Classification Accuracy Improvement for Neuromorphic Computing Systems with One-level Precision Synapses
Figure 2 for Classification Accuracy Improvement for Neuromorphic Computing Systems with One-level Precision Synapses
Figure 3 for Classification Accuracy Improvement for Neuromorphic Computing Systems with One-level Precision Synapses
Figure 4 for Classification Accuracy Improvement for Neuromorphic Computing Systems with One-level Precision Synapses
Viaarxiv icon

Learning Structured Sparsity in Deep Neural Networks

Oct 18, 2016
Wei Wen, Chunpeng Wu, Yandan Wang, Yiran Chen, Hai Li

Figure 1 for Learning Structured Sparsity in Deep Neural Networks
Figure 2 for Learning Structured Sparsity in Deep Neural Networks
Figure 3 for Learning Structured Sparsity in Deep Neural Networks
Figure 4 for Learning Structured Sparsity in Deep Neural Networks
Viaarxiv icon

A New Learning Method for Inference Accuracy, Core Occupation, and Performance Co-optimization on TrueNorth Chip

Jul 16, 2016
Wei Wen, Chunpeng Wu, Yandan Wang, Kent Nixon, Qing Wu, Mark Barnell, Hai Li, Yiran Chen

Figure 1 for A New Learning Method for Inference Accuracy, Core Occupation, and Performance Co-optimization on TrueNorth Chip
Figure 2 for A New Learning Method for Inference Accuracy, Core Occupation, and Performance Co-optimization on TrueNorth Chip
Figure 3 for A New Learning Method for Inference Accuracy, Core Occupation, and Performance Co-optimization on TrueNorth Chip
Figure 4 for A New Learning Method for Inference Accuracy, Core Occupation, and Performance Co-optimization on TrueNorth Chip
Viaarxiv icon