Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Nearest Neighbor Knowledge Distillation for Neural Machine TranslationZhixian Yang , Renliang Sun , Xiaojun Wan

* Accepted to NAACL 2022 Main Conference 

   Access Paper or Ask Questions

SimpleBERT: A Pre-trained Model That Learns to Generate Simple WordsRenliang Sun , Xiaojun Wan


   Access Paper or Ask Questions

Dependency-based Mixture Language ModelsZhixian Yang , Xiaojun Wan

* Accepted to ACL 2022 Main Conference 

   Access Paper or Ask Questions

A Simple Information-Based Approach to Unsupervised Domain-Adaptive Aspect-Based Sentiment AnalysisXiang Chen , Xiaojun Wan

* 11 pages, 3 figures, 10 tables 

   Access Paper or Ask Questions

Visual Information Guided Zero-Shot Paraphrase GenerationZhe Lin , Xiaojun Wan


   Access Paper or Ask Questions

CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation BenchmarkYuan Yao , Qingxiu Dong , Jian Guan , Boxi Cao , Zhengyan Zhang , Chaojun Xiao , Xiaozhi Wang , Fanchao Qi , Junwei Bao , Jinran Nie , Zheni Zeng , Yuxian Gu , Kun Zhou , Xuancheng Huang , Wenhao Li , Shuhuai Ren , Jinliang Lu , Chengqiang Xu , Huadong Wang , Guoyang Zeng , Zile Zhou , Jiajun Zhang , Juanzi Li , Minlie Huang , Rui Yan , Xiaodong He , Xiaojun Wan , Xin Zhao , Xu Sun , Yang Liu , Zhiyuan Liu , Xianpei Han , Erhong Yang , Zhifang Sui , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

Neural Content Extraction for Poster Generation of Scientific PapersSheng Xu , Xiaojun Wan


   Access Paper or Ask Questions

A Syntax-Guided Grammatical Error Correction Model with Dependency Tree CorrectionZhaohong Wan , Xiaojun Wan


   Access Paper or Ask Questions

Document-Level Text Simplification: Dataset, Criteria and BaselineRenliang Sun , Hanqi Jin , Xiaojun Wan

* 17 pages, 1 figure, accepted by EMNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

BiRdQA: A Bilingual Dataset for Question Answering on Tricky RiddlesYunxiang Zhang , Xiaojun Wan


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>