AE-OT-GAN: Training GANs from data specific latent distribution

Jan 27, 2020
Dongsheng An, Yang Guo, Min Zhang, Xin Qi, Na Lei, Shing-Tung Yau, Xianfeng Gu


  Access Model/Code and Paper
Mode Collapse and Regularity of Optimal Transportation Maps

Feb 08, 2019
Na lei, Yang Guo, Dongsheng An, Xin Qi, Zhongxuan Luo, Shing-Tung Yau, Xianfeng Gu


  Access Model/Code and Paper
LMap: Shape-Preserving Local Mappings for Biomedical Visualization

Oct 25, 2018
Saad Nadeem, Xianfeng Gu, Arie Kaufman

* S. Nadeem, X. Gu, and A. Kaufman. LMap: Shape-Preserving Local Mappings for Biomedical Visualization. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 24(12):3111-3122, 2018 
* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 24(12): 3111-3122, 2018 (12 pages, 11 figures) 

  Access Model/Code and Paper
Corresponding Supine and Prone Colon Visualization Using Eigenfunction Analysis and Fold Modeling

Oct 20, 2018
Saad Nadeem, Joseph Marino, Xianfeng Gu, Arie Kaufman

* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 23(1):751-760, 2017 
* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 23(1):751-760, 2017 (11 pages, 13 figures) 

  Access Model/Code and Paper
Latent Space Optimal Transport for Generative Models

Sep 16, 2018
Huidong Liu, Yang Guo, Na Lei, Zhixin Shu, Shing-Tung Yau, Dimitris Samaras, Xianfeng Gu


  Access Model/Code and Paper
Variational Wasserstein Clustering

Jul 26, 2018
Liang Mi, Wen Zhang, Xianfeng Gu, Yalin Wang

* Accepted to ECCV 2018 

  Access Model/Code and Paper
Classification of lung nodules in CT images based on Wasserstein distance in differential geometry

Jun 30, 2018
Min Zhang, Qianli Ma, Chengfeng Wen, Hai Chen, Deruo Liu, Xianfeng Gu, Jie He, Xiaoyin Xu


  Access Model/Code and Paper
Brenier approach for optimal transportation between a quasi-discrete measure and a discrete measure

Jan 17, 2018
Ying Lu, Liming Chen, Alexandre Saidi, Xianfeng Gu


  Access Model/Code and Paper
Kernel Estimation from Salient Structure for Robust Motion Deblurring

May 24, 2014
Jinshan Pan, Risheng Liu, Zhixun Su, Xianfeng Gu

* Signal Processing: Image Communication, 2013 
* This work has been accepted by Signal Processing: Image Communication, 2013 

  Access Model/Code and Paper