Alert button
Picture for Mostafa El-Khamy

Mostafa El-Khamy

Alert button

PPG to ECG Signal Translation for Continuous Atrial Fibrillation Detection via Attention-based Deep State-Space Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2023
Khuong Vo, Mostafa El-Khamy, Yoojin Choi

Figure 1 for PPG to ECG Signal Translation for Continuous Atrial Fibrillation Detection via Attention-based Deep State-Space Modeling
Figure 2 for PPG to ECG Signal Translation for Continuous Atrial Fibrillation Detection via Attention-based Deep State-Space Modeling
Figure 3 for PPG to ECG Signal Translation for Continuous Atrial Fibrillation Detection via Attention-based Deep State-Space Modeling
Figure 4 for PPG to ECG Signal Translation for Continuous Atrial Fibrillation Detection via Attention-based Deep State-Space Modeling
Viaarxiv icon

SLoRA: Federated Parameter Efficient Fine-Tuning of Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 12, 2023
Sara Babakniya, Ahmed Roushdy Elkordy, Yahya H. Ezzeldin, Qingfeng Liu, Kee-Bong Song, Mostafa El-Khamy, Salman Avestimehr

Figure 1 for SLoRA: Federated Parameter Efficient Fine-Tuning of Language Models
Figure 2 for SLoRA: Federated Parameter Efficient Fine-Tuning of Language Models
Figure 3 for SLoRA: Federated Parameter Efficient Fine-Tuning of Language Models
Figure 4 for SLoRA: Federated Parameter Efficient Fine-Tuning of Language Models
Viaarxiv icon

Zero-Shot Learning of a Conditional Generative Adversarial Network for Data-Free Network Quantization

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2022
Yoojin Choi, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee

Figure 1 for Zero-Shot Learning of a Conditional Generative Adversarial Network for Data-Free Network Quantization
Figure 2 for Zero-Shot Learning of a Conditional Generative Adversarial Network for Data-Free Network Quantization
Figure 3 for Zero-Shot Learning of a Conditional Generative Adversarial Network for Data-Free Network Quantization
Viaarxiv icon

Toward Sustainable Continual Learning: Detection and Knowledge Repurposing of Similar Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2022
Sijia Wang, Yoojin Choi, Junya Chen, Mostafa El-Khamy, Ricardo Henao

Figure 1 for Toward Sustainable Continual Learning: Detection and Knowledge Repurposing of Similar Tasks
Figure 2 for Toward Sustainable Continual Learning: Detection and Knowledge Repurposing of Similar Tasks
Figure 3 for Toward Sustainable Continual Learning: Detection and Knowledge Repurposing of Similar Tasks
Figure 4 for Toward Sustainable Continual Learning: Detection and Knowledge Repurposing of Similar Tasks
Viaarxiv icon

Dual-Teacher Class-Incremental Learning With Data-Free Generative Replay

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2021
Yoojin Choi, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee

Figure 1 for Dual-Teacher Class-Incremental Learning With Data-Free Generative Replay
Figure 2 for Dual-Teacher Class-Incremental Learning With Data-Free Generative Replay
Figure 3 for Dual-Teacher Class-Incremental Learning With Data-Free Generative Replay
Figure 4 for Dual-Teacher Class-Incremental Learning With Data-Free Generative Replay
Viaarxiv icon

Towards Fair Federated Learning with Zero-Shot Data Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 27, 2021
Weituo Hao, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee, Jianyi Zhang, Kevin J Liang, Changyou Chen, Lawrence Carin

Figure 1 for Towards Fair Federated Learning with Zero-Shot Data Augmentation
Figure 2 for Towards Fair Federated Learning with Zero-Shot Data Augmentation
Figure 3 for Towards Fair Federated Learning with Zero-Shot Data Augmentation
Figure 4 for Towards Fair Federated Learning with Zero-Shot Data Augmentation
Viaarxiv icon

MLPerf Mobile Inference Benchmark: Why Mobile AI Benchmarking Is Hard and What to Do About It

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2020
Vijay Janapa Reddi, David Kanter, Peter Mattson, Jared Duke, Thai Nguyen, Ramesh Chukka, Kenneth Shiring, Koan-Sin Tan, Mark Charlebois, William Chou, Mostafa El-Khamy, Jungwook Hong, Michael Buch, Cindy Trinh, Thomas Atta-fosu, Fatih Cakir, Masoud Charkhabi, Xiaodong Chen, Jimmy Chiang, Dave Dexter, Woncheol Heo, Guenther Schmuelling, Maryam Shabani, Dylan Zika

Figure 1 for MLPerf Mobile Inference Benchmark: Why Mobile AI Benchmarking Is Hard and What to Do About It
Figure 2 for MLPerf Mobile Inference Benchmark: Why Mobile AI Benchmarking Is Hard and What to Do About It
Figure 3 for MLPerf Mobile Inference Benchmark: Why Mobile AI Benchmarking Is Hard and What to Do About It
Figure 4 for MLPerf Mobile Inference Benchmark: Why Mobile AI Benchmarking Is Hard and What to Do About It
Viaarxiv icon

WAFFLe: Weight Anonymized Factorization for Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 13, 2020
Weituo Hao, Nikhil Mehta, Kevin J Liang, Pengyu Cheng, Mostafa El-Khamy, Lawrence Carin

Figure 1 for WAFFLe: Weight Anonymized Factorization for Federated Learning
Figure 2 for WAFFLe: Weight Anonymized Factorization for Federated Learning
Figure 3 for WAFFLe: Weight Anonymized Factorization for Federated Learning
Figure 4 for WAFFLe: Weight Anonymized Factorization for Federated Learning
Viaarxiv icon

Data-Free Network Quantization With Adversarial Knowledge Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2020
Yoojin Choi, Jihwan Choi, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee

Figure 1 for Data-Free Network Quantization With Adversarial Knowledge Distillation
Figure 2 for Data-Free Network Quantization With Adversarial Knowledge Distillation
Figure 3 for Data-Free Network Quantization With Adversarial Knowledge Distillation
Figure 4 for Data-Free Network Quantization With Adversarial Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou

Figure 1 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Viaarxiv icon