Alert button
Picture for Lequn Chen

Lequn Chen

Alert button

University of Washington

Computing in the Era of Large Generative Models: From Cloud-Native to AI-Native

Jan 17, 2024
Yao Lu, Song Bian, Lequn Chen, Yongjun He, Yulong Hui, Matthew Lentz, Beibin Li, Fei Liu, Jialin Li, Qi Liu, Rui Liu, Xiaoxuan Liu, Lin Ma, Kexin Rong, Jianguo Wang, Yingjun Wu, Yongji Wu, Huanchen Zhang, Minjia Zhang, Qizhen Zhang, Tianyi Zhou, Danyang Zhuo

Viaarxiv icon

Atom: Low-bit Quantization for Efficient and Accurate LLM Serving

Nov 07, 2023
Yilong Zhao, Chien-Yu Lin, Kan Zhu, Zihao Ye, Lequn Chen, Size Zheng, Luis Ceze, Arvind Krishnamurthy, Tianqi Chen, Baris Kasikci

Figure 1 for Atom: Low-bit Quantization for Efficient and Accurate LLM Serving
Figure 2 for Atom: Low-bit Quantization for Efficient and Accurate LLM Serving
Figure 3 for Atom: Low-bit Quantization for Efficient and Accurate LLM Serving
Figure 4 for Atom: Low-bit Quantization for Efficient and Accurate LLM Serving
Viaarxiv icon

Punica: Multi-Tenant LoRA Serving

Oct 28, 2023
Lequn Chen, Zihao Ye, Yongji Wu, Danyang Zhuo, Luis Ceze, Arvind Krishnamurthy

Figure 1 for Punica: Multi-Tenant LoRA Serving
Figure 2 for Punica: Multi-Tenant LoRA Serving
Figure 3 for Punica: Multi-Tenant LoRA Serving
Figure 4 for Punica: Multi-Tenant LoRA Serving
Viaarxiv icon

Symphony: Optimized Model Serving using Centralized Orchestration

Aug 14, 2023
Lequn Chen, Weixin Deng, Anirudh Canumalla, Yu Xin, Matthai Philipose, Arvind Krishnamurthy

Figure 1 for Symphony: Optimized Model Serving using Centralized Orchestration
Figure 2 for Symphony: Optimized Model Serving using Centralized Orchestration
Figure 3 for Symphony: Optimized Model Serving using Centralized Orchestration
Figure 4 for Symphony: Optimized Model Serving using Centralized Orchestration
Viaarxiv icon

Multimodal sensor fusion for real-time location-dependent defect detection in laser-directed energy deposition

May 23, 2023
Lequn Chen, Xiling Yao, Wenhe Feng, Youxiang Chew, Seung Ki Moon

Figure 1 for Multimodal sensor fusion for real-time location-dependent defect detection in laser-directed energy deposition
Figure 2 for Multimodal sensor fusion for real-time location-dependent defect detection in laser-directed energy deposition
Figure 3 for Multimodal sensor fusion for real-time location-dependent defect detection in laser-directed energy deposition
Figure 4 for Multimodal sensor fusion for real-time location-dependent defect detection in laser-directed energy deposition
Viaarxiv icon

Multisensor fusion-based digital twin in additive manufacturing for in-situ quality monitoring and defect correction

Apr 12, 2023
Lequn Chen, Xiling Yao, Kui Liu, Chaolin Tan, Seung Ki Moon

Figure 1 for Multisensor fusion-based digital twin in additive manufacturing for in-situ quality monitoring and defect correction
Figure 2 for Multisensor fusion-based digital twin in additive manufacturing for in-situ quality monitoring and defect correction
Figure 3 for Multisensor fusion-based digital twin in additive manufacturing for in-situ quality monitoring and defect correction
Figure 4 for Multisensor fusion-based digital twin in additive manufacturing for in-situ quality monitoring and defect correction
Viaarxiv icon

In-situ crack and keyhole pore detection in laser directed energy deposition through acoustic signal and deep learning

Apr 10, 2023
Lequn Chen, Xiling Yao, Chaolin Tan, Weiyang He, Jinlong Su, Fei Weng, Youxiang Chew, Nicholas Poh Huat Ng, Seung Ki Moon

Figure 1 for In-situ crack and keyhole pore detection in laser directed energy deposition through acoustic signal and deep learning
Figure 2 for In-situ crack and keyhole pore detection in laser directed energy deposition through acoustic signal and deep learning
Figure 3 for In-situ crack and keyhole pore detection in laser directed energy deposition through acoustic signal and deep learning
Figure 4 for In-situ crack and keyhole pore detection in laser directed energy deposition through acoustic signal and deep learning
Viaarxiv icon

ADARES: Adaptive Resource Management for Virtual Machines

Dec 06, 2018
Ignacio Cano, Lequn Chen, Pedro Fonseca, Tianqi Chen, Chern Cheah, Karan Gupta, Ramesh Chandra, Arvind Krishnamurthy

Figure 1 for ADARES: Adaptive Resource Management for Virtual Machines
Figure 2 for ADARES: Adaptive Resource Management for Virtual Machines
Figure 3 for ADARES: Adaptive Resource Management for Virtual Machines
Figure 4 for ADARES: Adaptive Resource Management for Virtual Machines
Viaarxiv icon