A Comprehensive Survey on Cross-modal Retrieval

Jul 21, 2016
Kaiye Wang, Qiyue Yin, Wei Wang, Shu Wu, Liang Wang

* 20 pages, 11 figures, 9 tables 

  Access Model/Code and Paper