Alert button

LongHeads: Multi-Head Attention is Secretly a Long Context Processor

Feb 16, 2024
Yi Lu, Xin Zhou, Wei He, Jun Zhao, Tao Ji, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: