Alert button

Selecting Large Language Model to Fine-tune via Rectified Scaling Law

Feb 04, 2024
Haowei Lin, Baizhou Huang, Haotian Ye, Qinyu Chen, Zihao Wang, Sujian Li, Jianzhu Ma, Xiaojun Wan, James Zou, Yitao Liang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: