Alert button

Assessing and Understanding Creativity in Large Language Models

Jan 23, 2024
Yunpu Zhao, Rui Zhang, Wenyi Li, Di Huang, Jiaming Guo, Shaohui Peng, Yifan Hao, Yuanbo Wen, Xing Hu, Zidong Du, Qi Guo, Ling Li, Yunji Chen

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: