Alert button

I2V-Adapter: A General Image-to-Video Adapter for Video Diffusion Models

Dec 27, 2023
Xun Guo, Mingwu Zheng, Liang Hou, Yuan Gao, Yufan Deng, Chongyang Ma, Weiming Hu, Zhengjun Zha, Haibin Huang, Pengfei Wan, Di Zhang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: