Alert button

kNN-ICL: Compositional Task-Oriented Parsing Generalization with Nearest Neighbor In-Context Learning

Dec 17, 2023
Wenting Zhao, Ye Liu, Yao Wan, Yibo Wang, Qingyang Wu, Zhongfen Deng, Jiangshu Du, Shuaiqi Liu, Yunlong Xu, Philip S. Yu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: