Alert button

RECALL: A Benchmark for LLMs Robustness against External Counterfactual Knowledge

Nov 14, 2023
Yi Liu, Lianzhe Huang, Shicheng Li, Sishuo Chen, Hao Zhou, Fandong Meng, Jie Zhou, Xu Sun

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: