Alert button

Don't Make Your LLM an Evaluation Benchmark Cheater

Nov 03, 2023
Kun Zhou, Yutao Zhu, Zhipeng Chen, Wentong Chen, Wayne Xin Zhao, Xu Chen, Yankai Lin, Ji-Rong Wen, Jiawei Han

Figure 1 for Don't Make Your LLM an Evaluation Benchmark Cheater
Figure 2 for Don't Make Your LLM an Evaluation Benchmark Cheater
Figure 3 for Don't Make Your LLM an Evaluation Benchmark Cheater
Figure 4 for Don't Make Your LLM an Evaluation Benchmark Cheater

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: