Alert button

Bidirectional End-to-End Learning of Retriever-Reader Paradigm for Entity Linking

Jun 21, 2023
Yinghui Li, Yong Jiang, Shen Huang, Xingyu Lu, Yangning Li, Pengjun Xie, Fei Huang, Hai-Tao Zheng

Figure 1 for Bidirectional End-to-End Learning of Retriever-Reader Paradigm for Entity Linking
Figure 2 for Bidirectional End-to-End Learning of Retriever-Reader Paradigm for Entity Linking
Figure 3 for Bidirectional End-to-End Learning of Retriever-Reader Paradigm for Entity Linking
Figure 4 for Bidirectional End-to-End Learning of Retriever-Reader Paradigm for Entity Linking

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: