Alert button

AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation

May 24, 2023
Rongjie Huang, Huadai Liu, Xize Cheng, Yi Ren, Linjun Li, Zhenhui Ye, Jinzheng He, Lichao Zhang, Jinglin Liu, Xiang Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 2 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 3 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 4 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: