Alert button

3D-QueryIS: A Query-based Framework for 3D Instance Segmentation

Nov 17, 2022
Jiaheng Liu, Tong He, Honghui Yang, Rui Su, Jiayi Tian, Junran Wu, Hongcheng Guo, Ke Xu, Wanli Ouyang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: