Alert button

Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework

Oct 26, 2021
Meng Chen, Chen Geng, Dongdong Wang, Jiajun Zhang, Ruoyu Di, Fengmei Li, Zhiyong Zhou, Sirong Piao, Yuxin Li, Yaikang Dai

Figure 1 for Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework
Figure 2 for Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework
Figure 3 for Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework
Figure 4 for Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: