Alert button

FakePolisher: Making DeepFakes More Detection-Evasive by Shallow Reconstruction

Jun 13, 2020
Yihao Huang, Felix Juefei-Xu, Run Wang, Qing Guo, Lei Ma, Xiaofei Xie, Jianwen Li, Weikai Miao, Yang Liu, Geguang Pu

Figure 1 for FakePolisher: Making DeepFakes More Detection-Evasive by Shallow Reconstruction
Figure 2 for FakePolisher: Making DeepFakes More Detection-Evasive by Shallow Reconstruction
Figure 3 for FakePolisher: Making DeepFakes More Detection-Evasive by Shallow Reconstruction
Figure 4 for FakePolisher: Making DeepFakes More Detection-Evasive by Shallow Reconstruction

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: