Alert button

FakeLocator: Robust Localization of GAN-Based Face Manipulations via Semantic Segmentation Networks with Bells and Whistles

Jan 27, 2020
Yihao Huang, Felix Juefei-Xu, Run Wang, Xiaofei Xie, Lei Ma, Jianwen Li, Weikai Miao, Yang Liu, Geguang Pu

Figure 1 for FakeLocator: Robust Localization of GAN-Based Face Manipulations via Semantic Segmentation Networks with Bells and Whistles
Figure 2 for FakeLocator: Robust Localization of GAN-Based Face Manipulations via Semantic Segmentation Networks with Bells and Whistles
Figure 3 for FakeLocator: Robust Localization of GAN-Based Face Manipulations via Semantic Segmentation Networks with Bells and Whistles
Figure 4 for FakeLocator: Robust Localization of GAN-Based Face Manipulations via Semantic Segmentation Networks with Bells and Whistles

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: