Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qijun Zhao

Depth Quality-Inspired Feature Manipulation for Efficient RGB-D Salient Object Detection


Jul 06, 2021
Wenbo Zhang, Ge-Peng Ji, Zhuo Wang, Keren Fu, Qijun Zhao

* accepted in ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV Images


Jul 04, 2021
Mingbo Hong, Shuiwang Li, Yuchao Yang, Feiyu Zhu, Qijun Zhao, Li Lu


  Access Paper or Ask Questions

Equivalence of Correlation Filter and Convolution Filter in Visual Tracking


May 04, 2021
Shuiwang Li, Qijun Zhao, Ziliang Feng, Li Lu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Residue-Aware Correlation Filters and Refining Scale Estimates with the GrabCut for Real-Time UAV Tracking


Apr 07, 2021
Shuiwang Li, Yuting Liu, Qijun Zhao, Ziliang Feng


  Access Paper or Ask Questions

BTS-Net: Bi-directional Transfer-and-Selection Network For RGB-D Salient Object Detection


Apr 05, 2021
Wenbo Zhang, Yao Jiang, Keren Fu, Qijun Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Watermark Faker: Towards Forgery of Digital Image Watermarking


Mar 23, 2021
Ruowei Wang, Chenguo Lin, Qijun Zhao, Feiyu Zhu

* 6 pages; accepted by ICME2021 

  Access Paper or Ask Questions

RGB-D Salient Object Detection via 3D Convolutional Neural Networks


Jan 25, 2021
Qian Chen, Ze Liu, Yi Zhang, Keren Fu, Qijun Zhao, Hongwei Du


  Access Paper or Ask Questions

Light Field Salient Object Detection: A Review and Benchmark


Oct 18, 2020
Yao Jiang, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Keren Fu, Qijun Zhao, Deng-Ping Fan


  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Siamese Network for RGB-D Salient Object Detection and Beyond


Aug 26, 2020
Keren Fu, Deng-Ping Fan, Ge-Peng Ji, Qijun Zhao, Jianbing Shen, Ce Zhu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2004.08515 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Unsupervised Crowd Counting via Regression-Detection Bi-knowledge Transfer


Aug 12, 2020
Yuting Liu, Zheng Wang, Miaojing Shi, Shin'ichi Satoh, Qijun Zhao, Hongyu Yang

* This paper has been accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

JL-DCF: Joint Learning and Densely-Cooperative Fusion Framework for RGB-D Salient Object Detection


Apr 18, 2020
Keren Fu, Deng-Ping Fan, Ge-Peng Ji, Qijun Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Audio-based automatic mating success prediction of giant pandas


Dec 24, 2019
WeiRan Yan, MaoLin Tang, Qijun Zhao, Peng Chen, Dunwu Qi, Rong Hou, Zhihe Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Distinguishing Individual Red Pandas from Their Faces


Aug 09, 2019
Qi He, Qijun Zhao, Ning Liu, Peng Chen, Zhihe Zhang, Rong Hou

* Accepted by the 2nd Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision (PRCV 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Point in, Box out: Beyond Counting Persons in Crowds


Apr 03, 2019
Yuting Liu, Miaojing Shi, Qijun Zhao, Xiaofang Wang

* Accepted by CVPR2019(Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Face Recognition with Deeply Normalized Depth Images


May 01, 2018
Ziqing Feng, Qijun Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Evaluation of Dense 3D Reconstruction from 2D Face Images in the Wild


Apr 20, 2018
Zhen-Hua Feng, Patrik Huber, Josef Kittler, Peter JB Hancock, Xiao-Jun Wu, Qijun Zhao, Paul Koppen, Matthias Rätsch

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangling Features in 3D Face Shapes for Joint Face Reconstruction and Recognition


Mar 30, 2018
Feng Liu, Ronghang Zhu, Dan Zeng, Qijun Zhao, Xiaoming Liu

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Face Alignment and 3D Face Reconstruction with Application to Face Recognition


Aug 09, 2017
Feng Liu, Qijun Zhao, Xiaoming Liu, Dan Zeng


  Access Paper or Ask Questions

On 3D Face Reconstruction via Cascaded Regression in Shape Space


Apr 18, 2017
Feng Liu, Dan Zeng, Jing Li, Qijun Zhao

* 11 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Effective face landmark localization via single deep network


Feb 09, 2017
Zongping Deng, Ke Li, Qijun Zhao, Yi Zhang, Hu Chen


  Access Paper or Ask Questions