Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Mingnan Luo

Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 23, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 15, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Graph-enhanced Visual Network for Zero-shot Learning


Jun 08, 2020
Yang Hu, Guihua Wen, Adriane Chapman, Pei Yang, Mingnan Luo, Yingxue Xu, Dan Dai, Wendy Hall

* 15 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Attentional Pyramid Networks for Chinese Herbal Recognition


May 13, 2020
Yingxue Xu, Guihua Wen, Yang Hu, Mingnan Luo, Dan Dai, Yishan Zhuang, Wendy Hall

* 14 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Inner-Imaging Convolutional Networks


Apr 22, 2019
Yang Hu, Guihua Wen, Mingnan Luo, Dan Dai, Wenming Cao, Zhiwen Yu

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Region Pooling: Make Attention More Expressive


Apr 22, 2019
Mingnan Luo, Guihua Wen, Yang Hu, Dan Dai, Yingxue Xu


  Access Paper or Ask Questions

Chinese Herbal Recognition based on Competitive Attentional Fusion of Multi-hierarchies Pyramid Features


Dec 23, 2018
Yingxue Xu, Guihua Wen, Yang Hu, Mingnan Luo, Dan Dai, Yishan Zhuang

* New Datasets for Chinese Herbs Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Metabolize Neural Network


Sep 04, 2018
Dan Dai, Zhiwen Yu, Yang Hu, Wenming Cao, Mingnan Luo


  Access Paper or Ask Questions

Competitive Inner-Imaging Squeeze and Excitation for Residual Network


Jul 25, 2018
Yang Hu, Guihua Wen, Mingnan Luo, Dan Dai, Jiajiong Ma

* Code is available at https://github.com/scut-aitcm/CompetitiveSENet 

  Access Paper or Ask Questions