Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
HAA500: Human-Centric Atomic Action Dataset with Curated Videos

Sep 11, 2020
Jihoon Chung, Cheng-hsin Wuu, Hsuan-ru Yang, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang


  Access Paper or Ask Questions

Pose-Guided High-Resolution Appearance Transfer via Progressive Training

Aug 27, 2020
Ji Liu, Heshan Liu, Mang-Tik Chiu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* 10 pages, 10 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

GSNet: Joint Vehicle Pose and Shape Reconstruction with Geometrical and Scene-aware Supervision

Jul 26, 2020
Lei Ke, Shichao Li, Yanan Sun, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Commonality-Parsing Network across Shape and Appearance for Partially Supervised Instance Segmentation

Jul 24, 2020
Qi Fan, Lei Ke, Wenjie Pei, Chi-Keung Tang, Yu-Wing Tai

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Video Object Segmentation With Temporal Aggregation Network and Dynamic Template Matching

Jul 11, 2020
Xuhua Huang, Jiarui Xu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded deep monocular 3D human pose estimation with evolutionary training data

Jun 14, 2020
Shichao Li, Lei Ke, Kevin Pratama, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang, Kwang-Ting Cheng


  Access Paper or Ask Questions

One-Shot Object Detection without Fine-Tuning

May 08, 2020
Xiang Li, Lin Zhang, Yau Pun Chen, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang


  Access Paper or Ask Questions

CascadePSP: Toward Class-Agnostic and Very High-Resolution Segmentation via Global and Local Refinement

May 06, 2020
Ho Kei Cheng, Jihoon Chung, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* Accepted to CVPR2020. Project page: https://github.com/hkchengrex/CascadePSP 

  Access Paper or Ask Questions

Template-Instance Loss for Offline Handwritten Chinese Character Recognition

Oct 12, 2019
Yao Xiao, Dan Meng, Cewu Lu, Chi-Keung Tang

* Accepted by ICDAR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

DAWN: Dual Augmented Memory Network for Unsupervised Video Object Tracking

Aug 08, 2019
Zhenmei Shi, Haoyang Fang, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* Zhenmei and Haoyang have equal contribution 

  Access Paper or Ask Questions

FSS-1000: A 1000-Class Dataset for Few-Shot Segmentation

Jul 29, 2019
Tianhan Wei, Xiang Li, Yau Pun Chen, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang


  Access Paper or Ask Questions

StableNet: Semi-Online, Multi-Scale Deep Video Stabilization

Jul 24, 2019
Chia-Hung Huang, Hang Yin, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* Chia-Hung and Hang have equal contribution 

  Access Paper or Ask Questions

LADN: Local Adversarial Disentangling Network for Facial Makeup and De-Makeup

Apr 25, 2019
Qiao Gu, Guanzhi Wang, Mang Tik Chiu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* Qiao and Guanzhi have equal contribution. Project website: https://georgegu1997.github.io/makeup-web/ 

  Access Paper or Ask Questions

Image Generation from Sketch Constraint Using Contextual GAN

Jul 26, 2018
Yongyi Lu, Shangzhe Wu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Deep High Dynamic Range Imaging with Large Foreground Motions

Jul 24, 2018
Shangzhe Wu, Jiarui Xu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Annotation-Free and One-Shot Learning for Instance Segmentation of Homogeneous Object Clusters

Feb 07, 2018
Zheng Wu, Ruiheng Chang, Jiaxu Ma, Cewu Lu, Chi-Keung Tang

* 7 pages, 8 figures, submission to IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Video Generation, Prediction and Completion of Human Action Sequences

Dec 08, 2017
Haoye Cai, Chunyan Bai, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* Under review for CVPR 2018. Haoye and Chunyan have equal contribution 

  Access Paper or Ask Questions

MAVOT: Memory-Augmented Video Object Tracking

Nov 26, 2017
Boyu Liu, Yanzhao Wang, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* Submitted to CVPR2018 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional CycleGAN for Attribute Guided Face Image Generation

May 28, 2017
Yongyi Lu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang


  Access Paper or Ask Questions

Network Trimming: A Data-Driven Neuron Pruning Approach towards Efficient Deep Architectures

Jul 12, 2016
Hengyuan Hu, Rui Peng, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang


  Access Paper or Ask Questions

A Closed-Form Solution to Tensor Voting: Theory and Applications

Jan 20, 2016
Tai-Pang Wu, Sai-Kit Yeung, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang, Gerard Medioni

* TPAMI 34(8): 1482-1495 (2012) 
* Addendum appended to the TPAMI paper 

  Access Paper or Ask Questions

1-HKUST: Object Detection in ILSVRC 2014

Oct 05, 2014
Cewu Lu, Hao Chen, Qifeng Chen, Hei Law, Yao Xiao, Chi-Keung Tang

* 3 pages; Author list fixed 

  Access Paper or Ask Questions