Alert button

Large Language Model Distilling Medication Recommendation Model

Feb 05, 2024
Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Zijian Zhang, Feng Tian, Yefeng Zheng

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: