Alert button

E$^{2}$GAN: Efficient Training of Efficient GANs for Image-to-Image Translation

Jan 11, 2024
Yifan Gong, Zheng Zhan, Qing Jin, Yanyu Li, Yerlan Idelbayev, Xian Liu, Andrey Zharkov, Kfir Aberman, Sergey Tulyakov, Yanzhi Wang, Jian Ren

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: