Alert button

CritiqueLLM: Scaling LLM-as-Critic for Effective and Explainable Evaluation of Large Language Model Generation

Nov 30, 2023
Pei Ke, Bosi Wen, Zhuoer Feng, Xiao Liu, Xuanyu Lei, Jiale Cheng, Shengyuan Wang, Aohan Zeng, Yuxiao Dong, Hongning Wang, Jie Tang, Minlie Huang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: