Alert button

YUAN 2.0: A Large Language Model with Localized Filtering-based Attention

Nov 27, 2023
Shaohua Wu, Xudong Zhao, Shenling Wang, Jiangang Luo, Lingjun Li, Xi Chen, Bing Zhao, Wei Wang, Tong Yu, Rongguo Zhang, Jiahua Zhang, Chao Wang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: