Alert button

Evaluating Large Language Models in Ophthalmology

Nov 07, 2023
Jason Holmes, Shuyuan Ye, Yiwei Li, Shi-Nan Wu, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Jinyu Hu, Huan Zhao, Xi Jiang, Wei Liu, Hong Wei, Jie Zou, Tianming Liu, Yi Shao

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: