Alert button

Evaluating multiple large language models in pediatric ophthalmology

Nov 07, 2023
Jason Holmes, Rui Peng, Yiwei Li, Jinyu Hu, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Huan Zhao, Xi Jiang, Wei Liu, Hong Wei, Jie Zou, Tianming Liu, Yi Shao

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: