Alert button

mPLUG-Owl2: Revolutionizing Multi-modal Large Language Model with Modality Collaboration

Nov 07, 2023
Qinghao Ye, Haiyang Xu, Jiabo Ye, Ming Yan, Haowei Liu, Qi Qian, Ji Zhang, Fei Huang, Jingren Zhou

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: